NL | FR | LU
Peoplesphere

VBO wil verdere verlaging van de werkgeversbijdragen van 25% naar 20% in de volgende legislatuur.

Uit een nieuwe studie van de KULeuven blijkt dat de politiek van loonkostenbeheersing via de indexsprong, de taxshift en de hervorming van de loonnormwet in de voorbije legislatuur belangrijke positieve effecten heeft gehad op de private tewerkstelling in ons land. Minstens 80.000 extra jobs of 55% van de jobcreatie in de privésector waren daar rechtstreeks aan te danken.

Deze studie geeft aan dat de competitiviteitsversterkende maatregelen van de regering de belangrijkste reden zijn voor de sterke jobcreatie in de privésector in de voorbije jaren.

Pieter Timmermans (algemene directeur van VBO) schrijft: “Als we onze werkgelegenheidsgraad verder willen opkrikken, moeten we op het ingeslagen pad verder gaan. Een pad dat loopt via meer competitieve bedrijven die kunnen groeien, durven investeren in de toekomst, en zo welvaart en jobs creëren. Een studie van Joep Konings en Gert Bijnens aan de hand van een VIVES-beleidspaper geeft aan dat er tussen het derde kwartaal van 2014 en het derde kwartaal van 2018 230.000 jobs werden gecreëerd, waarvan 133.000 jobs voor werknemers in de private sector. Daarnaast nam het aantal zelfstandigen met 35.000 eenheden toe, de werkgelegenheid in de welzijns- en gezondheidszorgsector met 50.000 eenheden en in de overheidssector met 12.000 eenheden (vooral op het regionale niveau). Ook voor de welzijns- en gezondheidssector zijn er met de taxshift specifieke loonkostenverlagende maatregelen ingevoerd die de werkgelegenheid aldaar hebben bevorderd. Maar de studie focust uitsluitend op de impact van de regeringsmaatregelen tot beheersing van de loonkosten in de privésector op de groei van het aantal werknemers in die sector.”

Welnu, de studie besluit dat meer dan de helft van de 133.000 bijkomende jobs (55% oftewel 73.000 jobs) voor werknemers in de private sector in de eerste vier jaar van de legislatuur te danken was aan de loonkostenbeheersende maatregelen van de regering (taxshift, indexsprong, aanpassing loonnormwet).

“Bovendien komen er via de vertraagde effecten van de taxshift in 2019 nog eens 8.000 banen bij, wat het totaal op meer dan 80.000 extra banen brengt. Daarbij moet worden opgemerkt dat Konings & Bijnens erg voorzichtig blijven in de raming van de positieve impact van de indexsprong. Hun “machine learning”-model geeft aan dat die impact op de werkgelegenheid in de private sector ergens tussen +0,5 en +2,9% (middelste punt +1,68%) zou liggen, maar voorzichtigheidshalve schatten zij die positieve impact in op slechts +0,75%. Als ze zich zouden baseren op het middelste punt van de schatting zou de impact van alle maatregelen op ongeveer 100.000 extra jobs uitkomen.”

Zelfs al is de studie van de KULeuven dus zeer voorzichtig, zij bevestigt toch de eerdere vaststellingen van de Nationale Bank dat de economische groei in ons land in de voorbije jaren uitzonderlijk arbeidsintensief is geweest en dat dit in hoge mate te danken was aan de competitiviteitsmaatregelen.

“Die maatregelen tot beheersing of verlaging van de arbeidskosten zijn dus vooral een cadeau geweest voor de werkgelegenheid! De resultaten van deze analyse geven aan dat de federale regering, samen met de sociale partners die gematigde loonakkoorden sloten , de voorbije jaren het juiste pad bewandeld heeft. Het komt er nu op aan die positieve resultaten niet teniet te doen en dus de inspanningen verder te zetten. Er bestaat immers nog steeds een absolute loonkostenhandicap van om en bij de 10% met Nederland, Frankrijk en Duitsland.”

Daarom stelt het VBO voor om in de periode 2020-2024 de werkgeversbijdragen verder te verlagen van 25% naar 20%. Dat zal de vraag naar arbeidskrachten in de privésector verder stimuleren. Als die jobs dan ook nog kunnen worden ingevuld, moeten er minder uitkeringen worden betaald en stromen er meer belastingen en sociale bijdragen binnen, wat een positief effect heeft op onze overheidsfinanciën. De volgende regeringen werken op sociaaleconomisch vlak dus best verder op twee sporen: terwijl competitiviteitsmaatregelen de concurrentiekracht en exportmogelijkheden van onze ondernemingen verder moeten versterken, moeten activerende maatregelen werken op zich aantrekkelijker maken.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.