NL | FR | LU
Peoplesphere

De Vlaamse arbeidsmarkt blijft in opmars.

Hoewel de groei van de uitzendactiviteit en het ondernemers- en consumentenvertrouwen stokte, wijzen de meeste andere trendindicatoren nog steeds in de goede richting. Het aantal faillissementen liep terug, de werkzaamheid nam toe en de werkloosheid daalde verder. Ook de tewerkstellingsgroei zette zich voort, vooral in de commerciële dienstensectoren. Het aantal vacatures bij VDAB bleef stijgen, wat de krapte op de arbeidsmarkt verder aanwakkert. Steunpunt Werk neemt poolshoogte van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt.

De economische jaargroei zou in België in het tweede kwartaal van 2018 uitkomen op +1,3%. Dit is lager dan gemiddeld in de Eurozone (+2,1%) of de EU-28 (+2,2%). Het ondernemersvertrouwen in Vlaanderen haperde wat in juni (+0,2) en juli (−0,6). Ook het consumentenvertrouwen liep in het voorjaar iets terug.
De groei van de uitzendactiviteit in Vlaanderen bleef vrij stabiel in het eerste kwartaal van 2018. Op jaarbasis nam het aantal uitzenduren toe met +4,2%. In het vierde kwar- taal van 2017 was dit +4,0%.

De tijdelijke werkloosheid in het Vlaams Gewest nam in maart (+12,8%) en april (+4,1%) toe, maar kende in mei 2018 opnieuw een krimp (−7,7% tijdelijk werklozen in vergelijking met een jaar eerder). De trendindex van de tijdelijke werkloosheid bleef sinds de tweede helft van vorig jaar op hetzelfde (lage) niveau.
Het aantal faillissementen in Vlaanderen nam in het tweede kwartaal van 2018 duidelijk af (−13,1% op jaarbasis). Daarnaast werden in het eerste kwartaal van 2018 iets meer oprichtingen (van btw-plichtige ondernemingen) geregistreerd (+1,1%).

Werkzaamheid & werkloosheid

De cijfers voor de Vlaamse en Belgische werkzaamheids- en werkloosheidsgraden moeten vanaf 2017 met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In 2017 werd de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) immers grondig hervormd, met een tijdreeksbreuk in de cijfers als gevolg.
In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg het trendniveau van de Vlaamse werkzaamheidsgraad 73,4% (gemiddelde over de voorbije vier kwartalen). Voor België was dit 68,9%. De stijgende werkzaamheidstrend, zoals we deze ook voor de EU-28 vaststellen (+1,1 ppt op jaarbasis in het eerste kwartaal van 2018), lijkt zich dus ook verder te zetten in Vlaanderen en België. Wel moeten de exacte groeicijfers (respectievelijk +1,1 ppt en +1,0 ppt op jaarba- sis) nog met enige voorzichtigheid worden geïnterpre- teerd (aangezien het trendniveau van de werkzaamheid in het eerste kwartaal van 2017 nog beïnvloed werd door deze tijdreeksbreuk).

Het trendniveau van de werkzaamheidgraad voor mannen lag in Vlaanderen in het vierde kwartaal van 2017 op 78,0% en voor vrouwen op 68,7%. Voor jongeren was dit 46,5% en voor 55-plussers 50,5%.
Het trendniveau van de werkloosheidsgraad in het Vlaams Gewest lag in het eerste kwartaal van 2018 op 4,1%. Voor België was dit 6,8%. De EU-28 noteerde in het eerste kwartaal van 2018 een trendniveau van de werkloosheidsgraad van 7,5%, wat overeen komt met een krimp van −1,0 ppt op jaarbasis. De evolutiecijfers voor het Vlaams Gewest en België waren respectievelijk −0,6 ppt en −1,0 ppt, maar moeten zoals gezegd met het nodige voorbe- houd worden gelezen.
Het trendniveau van de werkloosheidsgraad lag bij mannen (3,8%) lager dan bij vrouwen (4,3%). De jongeren noteerden een werkloosheidsgraad van 11,2%. Bij 55- plussers was 3,9% van de beroepsbevolking werkloos.
Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz) zoals geregistreerd bij VDAB blijft verder afnemen. In juli 2018 was er al voor de 36ste opeenvolgende maand een nega- tieve jaargroei van het aantal nwwz. Met 205 977 nwwz was er in juli een daling van −8,5% op jaarbasis. Bij werk- zoekende 50-plussers was de afname, gemiddeld over de eerste zeven maanden van 2018, eerder beperkt (−1,9%). Bij werkzoekenden met een arbeidshandicap was er een toename in het aantal nwwz (+2,0% op jaarbasis).

Tewerkstelling & sectoren

De positieve trend van de Vlaamse loontrekkende tewerkstelling blijft zich doorzetten. Voor het eerste kwartaal van 2018 wordt het aantal loontrekkenden bij RSZ geraamd op 2 367 700, een toename van +1,0% op jaarbasis. In verge- lijking met twee jaar terug, in het eerste kwartaal van 2016, zijn dit bijna 59 000 werknemers uit Vlaanderen meer. Het arbeidsvolume, uitgedrukt in aantal voltijds equivalenten, steeg in het eerste kwartaal van 2018 ster- ker (+1,6% op jaarbasis).
De globale (netto)tewerkstellingsgroei is vooral toe te schrijven aan de commerciële dienstensectoren (+1,9% loontrekkenden op jaarbasis in het vierde kwartaal 2017 in Vlaanderen). In de secundaire sector (industrie en bouw) en quartaire sector (publieke diensten) blijft de groei beperkt. Wel noteert de secundaire sector voor het eerst sinds lang een sterkere groei dan de quartaire sector (respectievelijk +0,8% en +0,6%).

Opgesplitst naar subsector is de informaticasector verhoudingsgewijs opnieuw de sterkste groeisector (+8,5% loon- trekkenden op jaarbasis in het vierde kwartaal 2017). Daarna volgen de sector ‘onderhoud van gebouwen, tui- nen en landschapsverzorging’ (+8,0%) (waaronder ook de dienstenchequetewerkstelling valt), de consultancy (+5,6%) en logistiek (+4,1%). In de groothandel was er een zeer beperkte tewerkstellingsgroei (+0,2%), in de kleinhandel een lichte krimp (−0,4%). Ook in de grootste sub- sector, het onderwijs, steeg de tewerkstelling licht (+0,5%). In de maatschappelijke diensten en de gezondheidszorg – twee andere belangrijke publieke dienstensectoren – nam het aantal loontrekkenden toe met respectievelijk +2,6% en +0,9%.
De belangrijkste krimpsectoren zijn verhoudingsgewijs de openbare besturen (−3,5%), de horeca (−3,4%), algemene overheidsdiensten (−1,9%) en financiën (−1,4%).

Vacaturemarkt & krapte

De Vlaamse vacaturemarkt trekt al sinds begin 2014 maand na maand verder aan. Ook in het tweede kwartaal van 2018 zet deze trend zich verder. In juli werden bij VDAB 20 338 ontvangen vacatures geteld, wat neerkomt op een stijging van +14,5% op jaarbasis. Ook het aantal openstaande vacatures – 52 557 in juli 2018 – nam fors toe (+36,3% in vergelijking met een jaar eerder).
De combinatie van het verder stijgende aantal openstaan- de vacatures en het dalende aantal niet-werkende werkzoekenden leidt tot een steeds verdere afname van de spanningsratio. In 2017 waren er gemiddeld nog slechts 5,6 nwwz per openstaande VDAB-vacature. Gemiddeld voor de periode januari tot en met juli 2018 daalde de ratio verder tot 4,2. Globaal genomen staan tegenover elke openstaande vacature bij VDAB dus steeds minder werkzoekenden, wat de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt steeds nijpender maakt.

Bron : Steunpunt Werk

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.