NL | FR | LU
Peoplesphere

Aantal jonge Brusselse werkzoekenden daalt acht maanden op rij.

Het Brussels gewest telt eind januari 86.676 werkzoekenden. Dat is een daling van 4,5% vergeleken met januari 2021. De jongerenwerkloosheid daalt nog sterker, met 7,8%. Actiris ontving 7.475 vacatures, ofwel 189,7% meer dan in januari vorig jaar. Dat bemoedigende cijfer is te danken aan het herstel van de economische activiteit de voorbije maanden en aan de verbeterde registratie van vacatures door Actiris.

Eind januari telt het Brussels Gewest 86.676 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,1%. Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-4.108 personen, -4,5%). Op maandbasis noteren we een daling van 619 personen (-0,7%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 22,9%. Brussel telt 8.853 jonge werkzoekenden in januari 2022, oftewel 744 personen minder dan een jaar geleden (-7,8%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april 2020, waren er ongeveer 1.135.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 92.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 388.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 49.000 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).

In 2021 deden veel Brusselse loontrekkenden en zelfstandigen beroep op tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht. Voor de eerste zes maanden van het jaar ging het per maand om respectievelijk ongeveer 37.500 loontrekkende werknemers en 13.500 zelfstandige Brusselaars. Hoewel die cijfers wel duidelijk daalden, deden toch nog altijd tussen de 15.000 en 22.000 loontrekkenden beroep op tijdelijke werkloosheid en tussen de 1.500 en 5.000 zelfstandige ondernemers beroep op het overbruggingsrecht tijdens de tweede helft van het jaar.
Dat heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Door middel van tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen immers massale ontslagen vermijden. En om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven te zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind januari 2022 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,1% (14,4% voor de mannen en 15,9% voor de vrouwen). In januari 2021 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,9%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind januari 2022 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 86.676 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-4.108 personen, -4,5%).
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand januari 9.752 personen (7.714 herinschrijvingen en 2.038 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 10.371 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 619 personen (-0,7%).

Het Brussels Gewest telt 53.953 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.400 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 27.323 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 86.676 ingeschreven NWWZ in januari 2022 waren er 12.007 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 13,9% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.853 jonge NWWZ, zijn er 2.175 gebruikers van het OCMW, hetzij 26,0%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 9,2%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-868 personen, -13,8%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 8,9%.

Stijging van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in januari 2022, 7.475 werkaanbiedingen rechtstreeks. Dit is een stijging is van 189,7% vergeleken met januari 2021 en van 147,8% ten opzichte van januari 2020. Ook zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” blijft het duidelijk een hoger aantal dan in januari 2021 (+107,7%) en in vergelijking met januari 2020 (+63,1%).
Hoewel de gezondheidscrisis het aantal ontvangen werkaanbiedingen aanzienlijk heeft doen dalen, met name in bepaalde sectoren zoals de horeca en de handel, is de laatste maanden opnieuw een aanzienlijke toename van het aantal werkaanbiedingen geconstateerd.
De laatste maanden is het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen immers aanzienlijk gestegen. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met een verbeterde registratie van het aantal interim-werkaanbiedingen. In januari registreerde Actiris 2.780 ontvangen interim- werkaanbiedingen, terwijl dit er vorig jaar nog 320 waren en 138 in januari 2020.
De toename van het aantal ontvangen werkaanbiedingen kan echter ook worden verklaard door een geleidelijk en steeds duidelijker herstel van de economische activiteit, bijvoorbeeld in de sectoren horeca, handel, transport en bouw.

 

Bron : Actiris, berekeningen view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.