NL | FR | LU
Peoplesphere

Aantal jonge werkzoekenden op laagste niveau sinds 1990.

Eind augustus telt het Brussels Gewest 8.605 jonge werkzoekenden. Voor de maand augustus is dat het laagste aantal in 28 jaar. Er zijn 756 jonge werkzoekenden minder dan in augustus vorig jaar (-8,1%), 1.535 minder dan in 2016 (-15,1%) en 2.723 minder dan in 2015 (-24,0%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met meer dan een derde (33,8%, of 4.394 personen). De werkloosheidsgraad bij jongeren daalt voor de 63e maand op een rij en zakt tot 22,5%.

De algemene werkloosheidsgraad bedraagt in Brussel 16,3%, wat overeenkomt met 91.290 werkzoekenden. Hij is daarmee op zijn laagste peil sinds augustus 1992. Deze 46e opeenvolgende daling van de algemene werkloosheid betekent een daling van 2.756 personen tegenover 2017 (-2,9%), van 6.235 personen tegenover 2016 (-6,4%) en van 11.683 personen tegenover 2015 (-11,3%). In vergelijking met augustus 2014 is het aantal werkzoekenden met 20.339 personen afgenomen. Dat komt neer op een daling van 18,2% in 4 jaar.

Evolutie van de werkloosheidsgraad
Eind augustus 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,3% (15,4% voor de mannen en 17,3% voor de vrouwen). In augustus 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,9%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden
Eind augustus 2018 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 91.290 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.756 personen (-2,9%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand augustus 9.764 personen (7.117 herinschrijvingen en 2.647 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 9.147 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 617 personen (+0,7%).

Het Brussels Gewest telt 63.588 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 4.337 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 23.365 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingskomen hebben.

Actiris kan nu op een meer exhaustieve wijze de gebruikers van het OCMW identificeren in het geheel van de werkzoekenden. Via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, is het mogelijk de werkzoekenden te identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 91.290 ingeschreven NWWZ in augustus 2018 waren er 12.775 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,0% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.605 jonge NWWZ, zijn er 1.987 gebruikers van het OCMW, hetzij 23,1%.

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 1,1%. We stellen tevens een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-473 personen, -9,8%). Het aantal andere NWWZ daalde op jaarbasis met 6,4%.

Er zijn 8.605 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een stijging vast van het aantal jonge NWWZ met 712 eenheden (+9,0%). Op jaarbasis noteren we echter een daling van de jongerenwerkloosheid (met 756 NWWZ, ofwel -8,1%) in vergelijking met augustus 2017. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 23,6% in augustus 2017 gedaald tot 22,5% in augustus 2018, wat dus een daling betekent van 1,1 punten ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.