NL | FR | LU
Peoplesphere

Jongeren blijven het zwaarst getroffen door COVID-19 en stijging van werkloosheid in Brussel.

Eind augustus telde het Brussels Gewest 90.927 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 16,0%. Dit betekent een stijging van 1.865 personen ten opzichte van augustus 2019 (+2,1%) en een stijging op maandbasis van 3.299 personen (+3,8%). Dit is de eerste aanzienlijke jaarlijkse stijging van het aantal werkzoekenden in het Brussels Gewest. Bij de jongeren merken we een nog grotere stijging op van het aantal werkzoekenden. Eind augustus telde Brussel 9.666 jonge werkzoekenden, hetzij 1.534 personen meer dan vorig jaar (+18,9%).

Actiris ontving in augustus 2020 2.482 werkaanbiedingen. Dit komt neer op een daling van 63 eenheden vergeleken met augustus 2019, ofwel een daling van 2,5%. We merken een geleidelijke afname van de daling van het aantal vacatures: -44,3% in april, -18,8% in mei, -17,1% in juni, -5,5% in juli en -2,5% in augustus.
Vergeleken met de maand april is het aantal werkaanbiedingen gestegen met 48%.
Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij de ontvangen WA van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een stijging op van 3,8% t.o.v. de vorige maand en een daling in vergelijking met vorig jaar (-5,4%).

Stijging werkloosheid Brusselse jongeren

Eind augustus telt het Brussels Gewest 90.927 werkzoekenden en heeft een werkloosheidsgraad van 16,0%. Dit betekent een stijging van 1.865 personen (+2,1%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een stijging van 3.299 personen (+3,8%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 26,2%. Brussel telt 9.666 jonge werkzoekenden in augustus 2020, 1.534 personen meer dan een jaar geleden (+18,9%).
Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet stijgt, wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Tal van werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april, waren er ongeveer 1.140.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 93.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 405.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 50.500 Brusselaars (ofwel 57% van de zelfstandigen in Brussel).
Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Bij tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind augustus 2020 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,0% (15,4% voor de mannen en 16,6% voor de vrouwen). In augustus 2019 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,8%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2019 van 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind augustus 2020 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90.927 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een stijging van 1.865 personen (+2,1%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand augustus 10.648 personen (7.468 herinschrijvingen en 3.180 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 7.349 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met +3.299 personen (+3,8%).

Het Brussels Gewest telt 60.749 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 6.639 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 23.539 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 90.927 ingeschreven NWWZ in augustus 2020 waren er 10.072 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 11,1% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.666 jonge NWWZ, zijn er 2.009 gebruikers van het OCMW, hetzij 20,8%.
We stellen een stijging vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +2,0%. We stellen ook een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+1.950 personen, +41,6%). Het aantal andere NWWZ daalde daarentegen op jaarbasis met 5,0%.

Bron: Actiris, view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.