NL | FR | LU
Peoplesphere

De Nationale Arbeidsraad omlijst het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid.

Op 16 juli 2013 heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid gesloten. Op de plenaire raadszitting van 23 mei 2017 werd beslist het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid te evalueren, zoals bepaald in artikel 40 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108. De Raad vond het noodzakelijk dat informatie en statistische gegevens over de periode die is verstreken sinds de inwerkingtreding van die overeenkomst, werd verzameld.

Op basis van die elementen heeft hij een aantal vaststellingen kunnen doen.
Gelet op die vaststellingen en met het oog op evenwichtige oplossingen waarin rekening wordt gehouden met de belangen en de behoeften van uitzendkrachten, gebruikers en werkgevers:

– hebben de in de Raad vertegenwoordigde organisaties enerzijds in het advies nr. 2.091 een verbintenis aangegaan die betrekking heeft op het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid.
De sociale partners onderschrijven daarbij eerst en vooral het principe dat het gebruik van opeenvolgende dagcontracten (ODC) een uitzondering om economische redenen moet zijn en geen businessmodel op zich kan zijn om de productie / diensten in een bedrijf te garanderen.
Voorts benadrukken ze dat het gebruik van opeenvolgende dagcontracten door werknemers die daar expliciet en vrijwillig zelf om vragen, hier los van staat.
De sociale partners verbinden zich er verder toe om oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten (ODC) te bestrijden en vanaf 2018 te komen tot een aanzienlijke vermindering van het aandeel opeenvolgende dagcontracten (ODC) in het totaal aantal uitzendcontracten.
Die verbintenis gaat gepaard met bijkomende elementen in verband met de rol van de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de trimestriële rapportering van de RSZ aan de sociale partners en de evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten die zal plaatsvinden zodra de gegevens van de jaren 2018 en 2019 beschikbaar zijn.

– heeft de Raad anderzijds, teneinde die verbintenis na te komen, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108/2 van 24 juli 2018 gesloten tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid.
De wijzigingen houden verband met de definities en voorafgaande voorwaarden met betrekking tot het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid en bepalen wat verstaan moet worden onder “nood aan flexibiliteit” (artikel 33), informatieverstrekking en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers bij gebruik van die contracten (artikelen 34 en 36), alsook de evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, om de twee jaar, die zal worden uitgevoerd op basis van onder meer de trimestriele schriftelijke rapportering van RSZ-gegevens aan de sociale partners die lid zijn van de Raad (artikel 40).
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108/2 van 24 juli 2018 treedt op 1 oktober 2018 in werking.

In zijn advies nr. 2.094 heeft de Raad zich uitgesproken over een ontwerp van koninklijk besluit waarin het socialezekerheidsstatuut van de mobiliteitsvergoeding in overeenstemming wordt gebracht met de fiscale regeling voorzien in de wet van 30 maart 2018. In dit advies dringt de Raad er bij de regering nogmaals op aan om zijn voorstel uit het advies nr. 2075 uit te voeren en naast de mobiliteitsvergoeding ook een mobiliteitsbudget te realiseren, omdat dit vanuit een duurzaam mobiliteitsoogpunt het meest zinvol is.

Daarnaast heeft de Raad zich in zijn advies nr. 2.093 uitgesproken over een aanpassing van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken die betrekking heeft op de flexijobbers die ter beschikking worden gesteld door een uitzendkantoor en heeft hij een rapport nr. 111 uitgebracht over de rapporteringscyclus 2018 betreffende de geratificeerde verdragen van de IAO.

Bron : NAR – Nationale Arbeidsraad

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.