NL | FR | LU
Peoplesphere

Brusselse werkloosheid daalt een jaar ononderbroken: jongerenwerkloosheid neemt af met 4,7%.

Het Brussels gewest telt in juli 86.167 werkzoekenden. Dat is een daling van 2,7% vergeleken met juli vorig jaar. Het is de twaalfde maand op rij dat de werkloosheid in de hoofdstad daalt. Ook de jongerenwerkloosheid zakt verder, met 4,7%. Brussel telt 7.156 werkzoekenden onder de 25. Tot slot ontving Actiris de afgelopen maand 7.484 werkaanbiedingen, 57,5% meer dan in juli 2021.

Eind juli telt het Brussels Gewest 86.167 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,0%. Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-2.420 personen, -2,7%). Op maandbasis noteren we een stijging van 1.692 personen (+2,0%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 18,5%. Brussel telt 7.156 jonge werkzoekenden in juli 2022, oftewel 356 personen minder dan een jaar geleden (-4,7%).

De werkloosheidsgraad

Eind juli 2022 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,0% (14,1% voor de mannen en 16,0% voor de vrouwen). In juli 2021 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,6%. De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind juli 2022 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 86.167 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-2.420 personen, -2,7%).
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juli 9.009 personen (7.525 herinschrijvingen en 1.484 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 7.317 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 1.692 personen (+2,0%).

Het Brussels Gewest telt 54.672 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 3.875 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 27.620 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 86.167 ingeschreven NWWZ in juli 2022 waren er 12.639 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,7% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 7.156 jonge NWWZ, zijn er 2.014 gebruikers van het OCMW, hetzij 28,1%. We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 7,4%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-156 personen, -3,9%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 8,2%.

Stijging van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in juli 2022, 7.484 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een stijging is van 57,5% vergeleken met juli 2021 en is zelfs bijna drie keer het aantal in juli 2020. Ook zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” blijft het duidelijk een hoger aantal dan in juli 2021 (+105,8%) en in vergelijking met juli 2020 (+125,4%).
Hoewel de gezondheidscrisis het aantal ontvangen werkaanbiedingen aanzienlijk heeft doen dalen, met name in bepaalde sectoren zoals de horeca en de handel, wordt sinds enige tijd opnieuw een aanzienlijke toename van het aantal werkaanbiedingen geconstateerd.
Sinds vorig jaar is het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen immers aanzienlijk gestegen. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met een verbeterde registratie van het aantal interim-werkaanbiedingen. In juli 2022 registreerde Actiris 1.893 ontvangen interim-werkaanbiedingen. In juli 2020 waren dit er nog 179.

De toename van het aantal ontvangen werkaanbiedingen kan echter ook worden verklaard door een geleidelijk en steeds duidelijker herstel van de economische activiteit, bijvoorbeeld in de sectoren horeca, handel, transport en bouw.

Sinds september 2021 trekt Actiris werkaanbiedingen van VDAB binnen volgens bredere criteria dan daarvoor het geval was: geen beperking meer tot knelpuntberoepen, tot werkaanbiedingen langer geopend dan 40 dagen, of tot werkplaats in het Brussels Gewest of de Rand. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal werkaanbiedingen dat via de VDAB werd ontvangen. Hierdoor is het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief de via de VDAB en Forem en partnersites ontvangen werkaanbiedingen) sterk gestegen.

 

Bron : Actiris – views.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.