NL | FR | LU
Peoplesphere

Eindejaarscadeaus: wat met de fiscus en RSZ?

Nu Sinterklaas en de eindejaarsfeesten voor de deur staan, willen veel ondernemingen hun werknemers waarderen door ze een geschenk of geschenkcheques te geven. Een traditie die, onder bepaalde voorwaarden, kan rekenen op een gunstige sociale en fiscale behandeling voor werkgever en werknemer, zo legt Isabelle Caluwaerts, legal advisor bij Partena Professional, uit.

Geschenken die in natura, in speciën of onder de vorm van betaalbonnen (de zogenaamde ‘geschenkcheques’) worden toegekend met Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor zover het totale jaarlijkse bedrag niet meer bedraagt dan € 35 per werknemer. De waarde van de geschenken in natura wordt bepaald op basis van de prijs die de werkgever heeft betaald, inclusief btw.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verhoogt dit maximum jaarbedrag met € 35 per kind waarvoor de werknemer effectief de volledige of gedeeltelijke last draagt. De RSZ zal echter oordelen over het systeem dat de werkgever hanteert voor de toekenning van de geschenken, en niet louter op basis van het bedrag dat aan elke werknemer wordt toegekend. Als een werkgever bijvoorbeeld aan al zijn werknemers een geschenk van € 100 geeft, dan zullen op al die geschenken socialezekerheidsbijdragen worden ingehouden, ook al hebben sommige werknemers twee of meer kinderen ten laste.

Geschenkcheques moeten bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • ze mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van deze cheques;
  • ze moeten een looptijd hebben die beperkt is tot een jaar vanaf de datum waarop ze aan de werknemer overhandigd worden;
  • ze mogen aan de werknemer noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën worden uitbetaald.
  • Fiscale vrijstelling voor de werknemer

De geschenken of geschenkcheques die een werkgever aan zijn werknemers toekent, vormen in principe een voordeel van alle aard en zijn dus onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en belastingen.

‘Sociale voordelen’ vormen een uitzondering op die regel indien het gaat om ‘minieme’ voordelen die de werkgever toekent om de relatie met het personeel te verbeteren en de band van het personeel met de onderneming te versterken. Fiscaal gezien, kan het bedrag van € 50 als referentie dienen voor het begrip ‘miniem voordeel’.

Belangrijke opmerking: de geschenken of geschenkcheques die voldoen aan de aftrekbaarheidsvoorwaarden voor de werkgever, zijn ook vrijgesteld van belastingen voor de werknemer. Zelfs wanneer de waarde van deze voordelen meer dan € 50 bedraagt.

Aftrekbare beroepskost voor de werkgever

De geschenken in natura, in speciën of onder de vorm van geschenkcheques (surprisecheques, boekenbonnen, sportcheques, cultuurvouchers, aankoopbonnen, enz.) mogen enkel worden afgetrokken als beroepskosten van de werkgever indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel genieten;
  • de toekenning moet plaatsvinden ter gelegenheid van één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen (bv. Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een in een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest zoals Sint-Elooi of Sinte-Barbara, een verjaardag, enz.);
  • het totale bedrag dat wordt toegekend mag niet meer bedragen dan € 35 per jaar en per werknemer in geval van feesten of jaarlijkse gebeurtenissen. Dit bedrag wordt verhoogd met € 35 voor elk kind dat ten laste is van de werknemer wanneer het voordeel wordt toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas of een ander feest met hetzelfde sociale karakter;
  • de geschenkcheques mogen alleen worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die betaalbonnen. Zij moeten bovendien een beperkte geldigheidsduur van één jaar hebben, te rekenen vanaf de datum van overhandiging aan de werknemer. Ze mogen tot slot noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën aan de werknemer worden uitbetaald.

Zeker vermelden op de individuele rekening

De individuele rekening moet de waarde vermelden van de geschenken en de geschenkbonnen die de werknemers ontvingen ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten. Ook als de bedragen sociaal en fiscaal zijn vrijgesteld.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.