NL | FR | LU
Peoplesphere

Jeugdwerkloosheid neemt opnieuw toe in Brussels Gewest.

Het Brussels Gewest telt eind november 89.923 werkzoekenden. Dat zijn er 1.480 minder dan de maand ervoor (-1,6%), maar wel 2.373 meer dan in november 2019 (+2,7%). Ook in oktober steeg het aantal werkzoekenden met 2,7% in vergelijking met oktober 2019. De impact van de coronacrisis op de algemene werkloosheid blijft dus stabiel, onder meer door maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De jeugdwerkloosheid stijgt wel met 8,8% in vergelijking met november 2019, in oktober bedroeg die stijging nog 7,4%.

Eind november telt het Brussels Gewest 89.923 werkzoekenden en heeft een werkloosheidsgraad van 15,8%. Dit betekent een stijging van 2.373 personen (+2,7%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een daling van 1.480 personen (-1,6%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 27,0%. Brussel telt 9.970 jonge werkzoekenden in november 2020, 807 personen meer dan een jaar geleden (+8,8%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april, waren er ongeveer 1.135.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 92.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 388.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 49.000 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).

Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Bij tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind november 2020 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,8% (15,3% voor de mannen en 16,3% voor de vrouwen). In november 2019 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,6%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2019 van 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind november 2020 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89.923 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een stijging van 2.373 personen (+2,7%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand november 7.765 personen (6.056 herinschrijvingen en 1.709 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 9.245 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 1.480 personen (-1,6%).

Het Brussels Gewest telt 58.772 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 6.463 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 24.688 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.

In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 89.923 ingeschreven NWWZ in november 2020 waren er 10.633 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 11,8% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.970 jonge NWWZ, zijn er 2.183 gebruikers van het OCMW, hetzij 21,9%.
We stellen een stijging vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +6,0%. We stellen ook een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+808 personen, +14,3%). Het aantal andere NWWZ daalde daarentegen op jaarbasis met 6,7%.

Het aantal ontvangen werkaanbiedingen ligt 11,5% lager dan vorig jaar

Actiris ontving in november 2020 2.089 werkaanbiedingen. Hoewel dit een daling is van 11,5% vergeleken met november 2019, merken we op dat ten opzichte van de maand april het aantal werkaanbiedingen met 24,6% is gestegen. Onderstaande grafiek illustreert de evolutie van het aantal ontvangen werkaanbiedingen sinds de gezondheidscrisis. Terwijl een daling van het aantal werkaanbiedingen met 44,3% werd waargenomen in april, daalde het aantal in november met 11,5%.
Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen WA van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een daling op van 24,2% t.o.v. de vorige maand, maar een minder sterke daling ten opzichte van vorig jaar (-14,4%).

Bron : Actiris – views.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.