NL | FR | LU
Peoplesphere

Vlaamse arbeidsmarkt laat competenties van hooggeschoolde nieuwkomers te vaak liggen

Hooggeschoolde nieuwkomers zitten vaker zonder werk dan hooggeschoolden die in België geboren zijn. Vinden ze toch werk, dan zijn ze vaak overgekwalificeerd voor de job die ze doen. De sociale partners en de kansengroepen betreuren dit en vragen een betere en snellere erkenning van buitenlandse diploma’s en een gedegen loopbaan-aanpak voor deze nieuwkomers.

Jo Libeer, voorzitter van de Commissie Diversiteit van de SERV: “Op de Vlaamse arbeidsmarkt gaat nog heel wat talent van hooggeschoolde nieuwkomers verloren en dit terwijl de vraag naar hooggeschoold talent verder stijgt. Een degelijk competentiegericht loopbaanbeleid dat rekening houdt met de competenties en talenten van deze nieuwkomers is dan ook onontbeerlijk.”

Ondanks de focus op competenties en talenten blijven diploma’s erg belangrijk op de arbeidsmarkt. Dit geldt zeker in sectoren en beroepen met zeer specifieke diplomaver-eisten zoals bijvoorbeeld artsen. Voor hooggeschoolde nieuwkomers is de erkenning van hun buitenlands diploma dan ook een belangrijke voorwaarde om hun verworven kwalificaties volwaardig te kunnen inzetten op de arbeidsmarkt.

De sociale partners en de kansengroepen vragen daarom snelle en kwaliteitsvolle pro-cedures voor erkenning van de buitenlandse diploma’s. Met het oog op toegang tot de arbeidsmarkt dienen bij deze procedures, naast experten uit het onderwijs, ook sociale partners betrokken te worden. De erkenning van buitenlandse kwalificaties en compe-tenties moet immers niet alleen zorgen voor verkorte studietrajecten, maar ook voor een vlottere toegang tot duurzame tewerkstelling.

Daarnaast is de erkenning van de competenties en opgedane werkervaring belangrijk. De Commissie Diversiteit pleit daarom voor een geïntegreerde aanpak van de erken-ning van kwalificaties en competenties. Dit houdt onder meer in dat ook zonder volledi-ge gelijkwaardigheidserkenning van het diploma, verworven competenties zichtbaar worden gemaakt naar potentiële werkgevers, bijvoorbeeld via attestering.

Loopbaanbegeleiding naar een job op niveau

Naast een volwaardig erkend buitenlands diploma is ook een degelijke loopbaanbege-leiding belangrijk. Hooggeschoolde nieuwkomers worden te vaak te snel ‘losgelaten’ wanneer ze werk gevonden hebben, ongeacht of ze werken in een job waarin hun ta-lenten en verworven kwalificaties voldoende worden benut. De Commissie Diversiteit vraagt dat hooggeschoolde nieuwkomers ook na tewerkstelling een ‘regisseur’ krijgen die hen begeleidt om hun loopbaan vorm te geven; iemand die hen richting geeft en focust op een tewerkstelling op het niveau van de persoon in kwestie.

Het overkomen van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming biedt mogelijkheden om een loopbaanbeleid voor hooggeschoolde nieuwkomers verder uit te bouwen. De sociale partners en de kansengroepen willen in het bijzonder dat bij het uittekenen van een Vlaams doelgroepenbeleid de maatregelen voldoende toegankelijk worden gemaakt voor hooggeschoolde nieuwkomers die nog onvoldoende sociale ze-kerheidsrechten hebben kunnen opbouwen. Op die manier worden maatregelen be-paald door de doelgroep waartoe men behoort (jongeren, ouderen of personen met een handicap) en worden ze niet langer afhankelijk gemaakt van het al dan niet heb-ben van bepaalde uitkeringen. De Commissie Diversiteit vraagt dus niet om een nieu-we doelgroep van hooggeschoolde nieuwkomers met specifieke maatregelen af te ba-kenen, maar wel dat deze groep voldoende toegang heeft tot de maatregelen wanneer ze tot de betreffende doelcategorie behoort.

Belang van een goed en uitgebreid persoonlijk netwerk

Tot slot is de uitbouw van een goed en uitgebreid persoonlijk netwerk een belangrijke troef in de zoektocht naar een kwaliteitsvolle job en verder loopbaansucces waar hooggeschoolde nieuwkomers nog te weinig op kunnen terugvallen. De uitbouw van een persoonlijk professioneel netwerk is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de nieuwkomer zelf. Maar ook werkgevers, VDAB, onderwijs, integratie en de sec-toren kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Projecten als Connect2work, waarbij een hooggeschoolde nieuwkomer wordt gekoppeld aan iemand die al tewerk-gesteld is in de sector en helpt bij het leggen van contacten, vergemakkelijkt dit proces.

Lees het advies (PDF) op de website van de Commissie Diversiteit. Lees ook het dossier ‘Diversiteit’ in Peoplesphere 89, met daarin onder meer een intervirew met Fons Leroy van VDAB.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.