NL | FR | LU
Peoplesphere

Wat heeft 2022 in petto op sociaaljuridisch vlak?

Traditioneel betekent de start van een nieuw jaar ook het begin van een pak nieuwe maatregelen op vlak van werk en hr. In de eerste maanden van 2022 lopen er ook een pak coronamaatregelen door. Wat staat er ons te wachten op sociaaljuridisch vlak? SD Worx vat het samen in dit handig overzicht. Deze maatregelen zijn gepubliceerd in het Staatsblad en gelden vanaf 1/1/2022.

1. Nettolonen stijgen gevoelig: werknemers zien in 2022 hun nettoloon stijgen door automatische indexering(en) als gevolg van de hoge inflatie. Een recordaantal sectoren wordt geconfronteerd met een hoge index, zoals het grootste PC voor de bedienden (PC 200 met 450.000 werknemers) dat indexeert met 3,58%. Check hier een aantal grote sectoren.

2. CO2-referentie-uitstoot 2022 bekend: bedrijfswagens opnieuw duurder vanaf 1/1/2022. De jaarlijkse aanpassing van de CO2-coëfficiënt voor bedrijfswagens op benzine en diesel zorgt voor een hogere belasting voor privégebruik.
Het Belgische wagenpark verduurzaamt elk jaar. Dat houdt in dat de CO2-referentie-uitstoot opnieuw fors zal dalen in 2022. Dit heeft een invloed op werkgevers die een bedrijfswagen op fossiele brandstof toekennen aan werknemers. Als ze die ook voor privédoeleinden gebruiken, wordt het als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA) beschouwd. In de berekening speelt de CO2-coëfficiënt een belangrijke rol. Gevolg? Door de daling van de referentie-uitstoot zullen werknemers hierop meer belast worden. Ook voor werkgevers stijgen de bijkomende verworpen uitgaven. Het bedrag bedraagt 17% van het belastbaar VAA wanneer de werkgever niet tussenkomt in de brandstofkosten voor privégebruik en 40% van het belastbaar VAA wanneer de werkgever dat wel doet. Goed nieuws voor wie een elektrisch wagenpark heeft, want daarop is deze maatregel niet van toepassing.

3. Herwaarderingscoëfficiënt aanvullende vergoeding nachtarbeid vanaf 1/1/2022: wie minstens 20 jaar nachtarbeid verrichtte maar dat om medische redenen niet meer kan, ziet de aanvullende werkloosheidsvergoeding verhoogd.
Werknemers die geen nachtarbeid meer kunnen uitvoeren en zo hun job verliezen, hebben – onder bepaalde voorwaarden – recht op een maandelijkse aanvulling van hun werkloosheidsuitkering via hun werkgever. In lijn met cao nr. 46 over ploegenarbeid met nachtprestaties besliste de Nationale Arbeidsraad (NAR) dat deze aanvullende vergoeding vanaf 1 januari 2022 wordt geïndexeerd met 1,0026.

4. Herwaarderingscoëfficiënt aanvullende vergoeding SWT in 2022 vanaf 1/1/2022: naast de bedrijfstoeslag verandert ook het begrensd bruto maandloon vanaf 1 januari 2022 (naar 4.274,21 euro).
Werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, hebben recht op een maandelijkse werkloosheidsuitkering van de RVA én een bedrijfstoeslag van de werkgever. De NAR legt de herwaarderingscoëfficiënt vast op 1,0026. Die is vanaf 1 januari 2022 van toepassing zowel op het bruto maandloon als op het bedrag van de bedrijfstoeslag, berekend op basis van het referteloon van vóór 1 januari 2021.

5. Groen licht voor aanpassingen aan het federaal mobiliteitsbudget vanaf 1/1/2022:
Er komt meer duidelijkheid rond het federale mobiliteitsbudget. Het wordt toegankelijker, eenvoudiger te bepalen en de bestedingsmogelijkheden worden uitgebreid. Dit zijn de spelregels vanaf 1 januari 2022:
De werkgever zal de waarde van het mobiliteitsbudget makkelijker kunnen bepalen o.b.v. de vastgelegde formule voor de ‘total cost of ownership’ (TCO). Let wel: het jaarlijkse bedrag wordt begrensd en moet minimaal 3.000 euro en maximaal 16.000 euro bedragen. Binnen pijler 2 (duurzame mobiliteit) komt er een bredere waaier aan bestedingsmogelijkheden: van openbaar vervoer en elektrische (brom)fietsen over huisvestingskosten tot vrijgestelde kilometervergoeding voor woon-werkafstand te voet afgelegd.

6. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing nacht- en ploegenarbeid: de fiscus ziet af van de keuze en voorziet enkel nog een telling 1/3e norm in uren. Werkgevers met nacht- en ploegenarbeid kunnen sinds enkele jaren vrijgesteld worden van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Voorwaarde is wel dat hun werknemers minstens één derde van hun werktijd in nacht- en ploegenarbeid zijn tewerkgesteld. Vanaf 2022 gebeurt de berekeningsmethode niet langer in dagen, maar op uurbasis.

7. Bedragen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor 2022 gekend vanaf 1/1/2022: nieuwe bovengrenzen voor de collectieve loonbonus die werknemers kunnen krijgen als ze gezamenlijke objectieven halen.
Werkgevers kunnen voordelig een loonbonus (cao nr. 90) toekennen die vrijgesteld is van gewone socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing en belasting.

8. Structureel thuiswerk: hogere kantoorvergoeding vanaf 1 januari 2022. De forfaitaire kantoorvergoeding stijgt vanaf 1 januari 2022 van 129,48 EUR naar 132,07 EUR. Dit is een gevolg van een aanpassing aan de evolutie van de index. Een werkgever kan deze forfaitaire kantoorvergoeding toekennen aan zijn werknemers die structureel van thuis uit werken. Deze kantoorvergoeding dekt onder meer de kosten voor het gebruik van een kantoorruimte thuis, kantoorbenodigdheden, printer- en computermateriaal, … Mits aan alle voorwaarden voldaan is, is de kantoorvergoeding vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

9. Auteursrechten: voortaan verplicht op fiscale fiche vanaf aanslagjaar 2022 (voor de inkomsten 2021), met sancties voor niet-naleving.

10. De spilindex van de overheid is in december opnieuw overschreden: de sociale uitkeringen indexeren per 1 januari 2022 en overheidswedden per 1 februari 2022 met 2 %. Ook de sectorale minimumlonen en vergoedingen gekoppeld aan deze overheidsindex, indexeren met 2 %.

11. Door aanpassing van de belasting schalen zal het nettoloon van alle Belgische werknemers stijgen met minimum 240 € netto per jaar (voorbeelden). Er wordt minder ingehouden dus krijg je achteraf ook minder terug van de belastingen.

Bron: SD Worx

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.