NL | FR | LU
Peoplesphere

Algemene Brusselse werkloosheid stabiliseert, daling bij jongeren.

In augustus 2021 telt het Brussels Gewest 90.863 werkzoekenden. Dat zijn er 0,1% minder dan in augustus 2020. Terwijl de algemene werkloosheid stabiliseert, daalt de jongerenwerkloosheid op haar beurt met 10,8%. Actiris ontving vorige maand 4.986 vacatures, een verdubbeling (+100,9%) ten opzichte van vorig jaar. Een bijzonder bemoedigend cijfer, dat wel met wat voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden: naast de economie die heropleeft, komt de stijging er namelijk ook doordat Actiris werkaanbiedingen beter registreert, vooral interimvacatures.

Eind augustus telt het Brussels Gewest 90.863 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,8%. Dit komt neer op een stabilisatie op jaarbasis (-64 personen, -0,1%). Op maandbasis noteren we een stijging van 2.276 personen (+2,6%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 22,3%. Brussel telt 8.618 jonge werkzoekenden in augustus 2021, 1.048 personen minder dan een jaar geleden (-10,8%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april, waren er ongeveer 1.135.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 92.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 388.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 49.000 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).
Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Door middel van tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen immers massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind augustus 2021 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,8% (15,0% voor de mannen en 16,8% voor de vrouwen). In augustus 2020 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,0%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind augustus 2021 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90.863 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit komt neer op een stabilisatie op jaarbasis (-64 personen, -0,1%).
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand augustus 9.843 personen (7.132 herinschrijvingen en 2.711 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 7.567 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 2.276 personen (+2,6%).

Het Brussels Gewest telt 59.243 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.151 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 26.469 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 90.863 ingeschreven NWWZ in augustus 2021 waren er 10.921 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 12,0% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.618 jonge NWWZ, zijn er 1.922 gebruikers van het OCMW, hetzij 22,3%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 2,5%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-1.488 personen, -22,4%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 12,4%.

Stijging van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in augustus 2021, 4.986 werkaanbiedingen rechtstreeks. Dit is een stijging is van 100,9% vergeleken met augustus 2020 en van 95,9% ten opzichte van augustus 2019. Ook zonder rekening te houden met de WA van het type “Interim” blijft het een hoger aantal dan in augustus 2020 (+43,7%) en in vergelijking met augustus 2019 (+32,9%).
Hoewel de gezondheidscrisis het aantal ontvangen WA aanzienlijk heeft doen dalen, met name in bepaalde sectoren zoals de horeca en de handel, is de laatste maanden opnieuw een aanzienlijke toename van het aantal WA geconstateerd.
De laatste maanden is het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen WA immers aanzienlijk gestegen. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met een verbeterde registratie van het aantal interim- WA. In augustus registreerde Actiris 1.761 ontvangen interim-WA, terwijl dit er vorig jaar nog 237 waren en 118 in augustus 2019. De stijging van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen moet derhalve met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en weerspiegelt voorlopig slechts ten dele een reëel economisch herstel.
De toename van het aantal ontvangen WA kan echter ook worden verklaard door een geleidelijk herstel van de economische activiteit, bijvoorbeeld in de sectoren horeca, handel en transport.
Het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief de via de VDAB en Forem en partnersites ontvangen werkaanbiedingen) is met +0,3% ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorige maand en met 18,3% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.