NL | FR | LU
Peoplesphere

Beperkt impact op Brusselse werkloosheid en meer uitgesproken stijging bij Brusselse jongeren.

Einde maart telt het Brussels Gewest 91.018 werkzoekenden. Een stijging van 2.510 personen ten opzichte van maart 2020 (+2,8%). Jongeren blijven zwaar getroffen door de crisis: we tellen eind maart 9.330 jonge Brusselse werkzoekenden, dat zijn er 880 meer dan in dezelfde maand vorig jaar (+10,4%).

Eind maart telt het Brussels Gewest 91.018 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 16,2%. Dit betekent een stijging van 2.510 personen (+2,8%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een stijging van 605 personen (+0,7%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 25,5%. Brussel telt 9.330 jonge werkzoekenden in maart 2021, 880 personen meer dan een jaar geleden (+10,4%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april, waren er ongeveer 1.135.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 92.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 388.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 49.000 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).

Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Door middel van tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen immers massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind maart 2021 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,2% (16,1% voor de mannen en 16,3% voor de vrouwen). In maart 2020 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,7%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2019 van 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Eind maart 2021 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 91.018 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een stijging van 2.510 personen (+2,8%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand maart 8.644 personen (6.792 herinschrijvingen en 1.852 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.039 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 605 personen (+0,7%).

Het Brussels Gewest telt 59.195 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.844 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 25.979 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 91.018 ingeschreven NWWZ in maart 2021 waren er 10.105 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 11,1% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.330 jonge NWWZ, zijn er 1.921 gebruikers van het OCMW, hetzij 20,6%.

We stellen een stijging vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +2,8%. We stellen ook een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+656 personen, +12,6%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 1,0%.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.