NL | FR | LU
Peoplesphere

Brusselse werkloosheid neemt opnieuw licht toe maar aantal vacatures blijft stijgen.

In juni 2021 ontving Actiris 5.272 werkaanbiedingen, een sterke stijging ten opzichte van juni 2020. Een zonder twijfel bemoedigende tendens, maar een die je voorzichtig moet interpreteren, gezien de bijzonder grote impact van de crisis op het aantal vacatures een jaar geleden. De werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest stijgt van 15,2% naar 15,4% op jaarbasis. Brussel telt 87.940 werkzoekenden, een stijging van 3,0% vergeleken met juni 2020. De jongerenwerkloosheid daalt, tot slot, met 3,2%.

Eind juni telt het Brussels Gewest 87.940 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,4%. Dit betekent een stijging van 2.539 personen (+3,0%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een stijging van 291 personen (0,3%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 21,4%. Brussel telt 7.883 jonge werkzoekenden in juni 2021, 250 personen minder dan een jaar geleden (-3,1%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april, waren er ongeveer 1.135.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 92.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 388.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 49.000 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).

Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Door middel van tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen immers massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind juni 2021 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,4% (14,9% voor de mannen en 16,0% voor de vrouwen). In juni 2020 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,2%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2019 van 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind juni 2021 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 87.940 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een stijging van 2.539 personen (+3,0%) op jaarbasis.

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juni 8.912 personen (7.816 herinschrijvingen en 1.096 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.621 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met -291 personen (+0,3%).

Het Brussels Gewest telt 58.804 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 4.728 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 24.408 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 87.940 ingeschreven NWWZ in juni 2021 waren er 10.622 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 12,1% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 7.883 jonge NWWZ, zijn er 1.922 gebruikers van het OCMW, hetzij 24,4%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 1,2%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (- 576 personen, -10,9%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 18,7%.

Het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen meer dan verdubbeld in vergelijking met vorig jaar

Actiris ontving in juni 2021 5.272 werkaanbiedingen rechtstreeks. Dit is een stijging is van +130,5% vergeleken met juni 2020 en van +91,1% ten opzichte van juni 2019. Ook zonder rekening te houden met de WA van het type “Interim” blijft het een hoger aantal dan in juni 2020 (+75,7%), maar ook hoger dan in juni 2019 (+42,2%).
Hoewel de gezondheidscrisis het aantal ontvangen WA aanzienlijk heeft doen dalen, met name in bepaalde sectoren zoals de horeca en de handel, is de laatste maanden opnieuw een aanzienlijke toename van het aantal WA geconstateerd.
De laatste vier maanden is het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen WA immers aanzienlijk toegenomen. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met een verbeterde registratie van het aantal interim-WA. In juni registreerde Actiris 1.501 ontvangen interim-WA, terwijl dit er vorig jaar nog 141 waren en 108 in juni 2019. Daarnaast was er ook een verbeterde registratie van de WA van overheidsdiensten. De stijging van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen moet derhalve met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en weerspiegelt voorlopig slechts ten dele een reëel economisch herstel.
De toename van het aantal ontvangen WA kan echter ook worden verklaard door een geleidelijk herstel van de economische activiteit in de sectoren horeca, handel en vervoer.
Het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief de via de VDAB en Forem en partnersites ontvangen werkaanbiedingen) is met 27,5% gestegen ten opzichte van vorige maand en met 49,0% ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Actiris, view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.