NL | FR | LU
Peoplesphere

Brusselse werkloosheid op historisch laag niveau dankzij sterke stijging van aantal werkaanbiedingen.

In februari 2022 telt het Brussels gewest 85.700 werkzoekenden, een daling van 5,2% vergeleken met februari vorig jaar. De werkloosheidsgraad bedraagt daarmee 14,9%. De jongerenwerkloosheid daalt dan weer met 5,8%. Actiris ontving afgelopen maand 6.720 werkaanbiedingen, ofwel 117,1% meer dan in februari 2021. Dat bemoedigende cijfer is te danken aan het herstel van de economische activiteit de voorbije maanden en aan de verbeterde registratie van vacatures door Actiris.

Eind februari telt het Brussels Gewest 85.700 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 14,9%. Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-4.713 personen, -5,2%). Op maandbasis noteren we een daling van 976 personen (-1,1%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 22,8%. Brussel telt 8.810 jonge werkzoekenden in februari 2022, oftewel 543 personen minder dan een jaar geleden (- 5,8%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april 2020, waren er ongeveer 1.135.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 92.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 388.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 49.000 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).

In 2021 bleven veel werknemers en zelfstandigen gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid en van het overbruggingsrecht. In de eerste zes maanden van 2021 hebben ongeveer 37.500 werknemers en 13.500 zelfstandigen in Brussel van deze maatregelen gebruik gemaakt. Hoewel hun aantal in 2021 geleidelijk is gedaald, werden tijdens de laatste 6 maanden van 2021 nog tussen de 15.000 en 22.000 Brusselse werknemers als tijdelijk werkloze geteld en maakten tussen de 1.500 en 5.000 Brusselse zelfstandigen gebruik van het overbruggingsrecht.
Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Door middel van tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen immers massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven te zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind februari 2022 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 14,9% (14,3% voor de mannen en 15,6% voor de vrouwen). In februari 2021 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,9%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind februari 2022 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 85.700 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-4.713 personen, -5,2%).
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand februari 8.537 personen (6.744 herinschrijvingen en 1.793 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 9.513 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 976 personen (-1,1%).

Het Brussels Gewest telt 53.395 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.344 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 26.961 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 85.700 ingeschreven NWWZ in februari 2022 waren er 12.037 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,0% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.810 jonge NWWZ, zijn er 2.191 gebruikers van het OCMW, hetzij 24,9%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 9,9%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-730 personen, -12,0%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 7,6%.

Stijging van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in februari 2022, 6.720 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een stijging is van 117,1% vergeleken met februari 2021 en van 110,1% ten opzichte van februari 2020. Ook zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” blijft het duidelijk een hoger aantal dan in februari 2021 (+72,9%) en in vergelijking met februari 2020 (+50,6%).
Hoewel de gezondheidscrisis het aantal ontvangen werkaanbiedingen aanzienlijk heeft doen dalen, met name in bepaalde sectoren zoals de horeca en de handel, wordt sinds enige tijd opnieuw een aanzienlijke toename van het aantal werkaanbiedingen geconstateerd.
Sinds meerdere maanden is het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen immers aanzienlijk gestegen. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met een verbeterde registratie van het aantal interim-werkaanbiedingen. In februari registreerde Actiris 2.255 ontvangen interim- werkaanbiedingen, terwijl dit er vorig jaar nog 512 waren en 234 in februari 2020.
De toename van het aantal ontvangen werkaanbiedingen kan echter ook worden verklaard door een geleidelijk en steeds duidelijker herstel van de economische activiteit, bijvoorbeeld in de sectoren horeca, handel, transport en bouw.

Sterke stijging van het aantal onrechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen wegens veranderde criteria voor automatische ontvangst voor werkaanbiedingen komende van de VDAB

Sinds september 2021 trekt Actiris werkaanbiedingen van VDAB binnen volgens bredere criteria dan daarvoor het geval was: geen beperking meer tot knelpuntberoepen, tot werkaanbiedingen langer geopend dan 40 dagen, of tot werkplaats in het Brussels Gewest of de Rand. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal werkaanbiedingen dat via de VDAB werd ontvangen. In februari ging het om 70.487 werkaanbiedingen, acht keer het aantal van februari 2021.
Hierdoor is dus ook het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief de via de VDAB en Forem en partnersites ontvangen werkaanbiedingen) sterk gestegen.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.