NL | FR | LU
Peoplesphere

Daling van de vergoede werkloosheid in het 1e trimester van 2018.

Voor het 15e trimester op rij daalt het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ): gemiddeld waren er 369 026 in het 1e trimester van 2018. De daling ten opzichte van het 1e trimester van 2018 bedraagt 6,5%
( 25.708 eenheden). De hierna volgende vaststellingen dienen dan ook in het licht van de reglementaire wijzigingen te worden geïnterpreteerd.

Voor de interpretatie van de statistieken is het van belang om een aantal reglementaire wijzigingen in gedachten te houden.

  • De beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen:
   In 2017 eindigde voor 6404 werklozen (waarvan 1547 in T12017), die inschakelingsuitkeringen ontvingen tijdens de voorgaande maanden, het recht op die uitkering. Volgens voorlopige cijfers tellen we in T1 2018 1 300 dergelijke gevallen. Een aantal onder hen is echter uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van andere redenen, zoals bv. een werkhervatting.
  • Het optrekken van de leeftijdsvereiste voor een vrijstelling van IWZ:
   Sinds 1 januari 2015 werden de mogelijkheden om die vrijstelling aan te vragen ingeperkt voor de nieuwe intreders van 60 jaar of ouder. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar en in 2018 van 62 tot 63 jaar. In vergelijking met het 1e trimester van 2017 is het aantal UVW-WZ van 60 jaar en ouder op die manier gestegen met 9 878 eenheden (+ 45,1%).

Tussen het 1e trimester van 2017 en het 1e trimester van 2018 noteren we:

 •  een daling van het aantal UVW-WZ in elk van de drie gewesten: – 6,6% in het Vlaams, – 7,9% in het Waals en – 3,0% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor T1 2018 noteren we 153 943 UVW-WZ in het Vlaams, 149 964 in het Waals en 65 119 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • een daling van 6,6% bij de mannelijke en van 6,4% bij de vrouwelijke UVW WZ;
 • een daling van 15,6% bij UVW-WZ jonger dan 25 jaar, van 7,5% in de leeftijdsklasse van 25-49 jaar en van 11,8% in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar en een stijging van 45,1% in de leeftijdsklasse van 60 jaar en ouder ingevolge de eerder genoemde optrekking van de leeftijdsgrens voor het aanvragen van een vrijstelling van IWZ.

De recentste geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die wordt gepubliceerd door Eurostat, bedraagt 6,3% in België tegenover gemiddeld 7,1% voor de Europese Unie (EU-28) en 8,5% voor de Eurozone.

Het aantal niet-werkzoekende werklozen daalt verder

Het aantal niet-werkzoekende werklozen blijft afnemen ( 19,8%). Ook die daling is grotendeels toe te schrijven aan de hoger genoemde reglementaire wijzigingen m.b.t. de leeftijdsgrens voor het aanvragen van een vrijstelling van IWZ. Verder speelt ook het effect van de uitstroom van de ‘babyboom-generatie’ naar het pensioen.

De daling bedraagt 34,0% bij de vrijgestelde oudere werklozen en 14,1% bij de SWT’ers met vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

Onder invloed van de verschillende hierboven aangehaalde factoren bedraagt de totale vergoede werkloosheid (werkzoekenden en niet-werkzoekenden met inbegrip van de werkloosheid met bedrijfstoeslag) in T1 2018 467 771 eenheden, d.i. een daling met 9,7% op jaarbasis. Ten opzichte van hun aantal in precrisisjaar 2007 (T1) noteren we een daling met 34,1%.

Daling van de tijdelijke werkloosheid

De tijdelijke werkloosheid betrof gemiddeld 137 768 betalingen, wat overeenkomt met 32 207 budgettaire eenheden (+/- voltijdse equivalenten). Daarmee daalt de tijdelijke werkloosheid in budgettaire eenheden in T1 2018 weer met 3,1% op jaarbasis.

Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, dat beter de evolutie van de conjunctuur weergeeft, is gedaald met 14,0% op jaarbasis. Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer is gestegen met 17,1% op jaarbasis. Dit is vooral het gevolg van het aantal vorstdagen in T1 2018 (31 dagen t.o.v. 22 dagen in T1 2017).

Ook de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht laat een daling noteren met 2,8% op jaarbasis.

Afname van het aantal betalingen in het kader van IGU

Het totale aantal betalingen in het kader van de inkomensgarantie-uitkering (IGU) voor deeltijds werkenden laat een daling van 5,3% op jaarbasis noteren. Deze tendens laat zich verklaren door de combinatie van het effect van enerzijds een aantal reglementaire wijzigingen m.b.t. de berekeningswijze en toekenningsvoorwaarden van het IGU en anderzijds van de daling van het aantal UVW (wat een daling impliceert van het werklozenbestand dat in dit stelsel kunnen intreden).

Daling van het aantal betalingen in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen

In T1 2018 bedraagt de daling 7,7% voor de werk- en activeringsmaatregelen en 0,2% voor de vrijstellingen.

De evoluties in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen worden echter beïnvloed door de bevoegdheidsoverdracht naar de gewesten.2 In T1 2018 blijft de RVA evenwel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betalingen voor bepaalde overgedragen tewerkstellingsmaatregelen.

Daling van het aantal uitkeringstrekkers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof

In het 1e trimester van 2018 stellen we op jaarbasis een daling vast van 7,6% van het totale aantal uitkeringstrekkers in loopbaanonderbeking, tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen).

De stijgende tendens die we in T1 en T2 2017 bij de betalingen voor gewone loopbaanonderbreking nog konden waarnemen (onder meer beïnvloed door de grotere instroom in dit stelsel van personen die anticipeerden op de aangekondigde restricties vanwege de Vlaamse regering die deze bevoegdheid sinds 2 september 2016 heeft overgenomen) lijkt vanaf T3 2017 te keren. In T1 2018 noteren we een daling van 22,1% op jaarbasis.
Ook het aantal betalingen voor werknemers die hun loopbaan onderbreken in het kader van een tijdskrediet neemt af met 6,6% op jaarbasis.
De betalingen voor thematische verloven laten een stijging noteren van 5,4%.

Positief georiënteerde indicatoren

Nog steeds in vergelijking met het 1e trimester van 2017, daalde het totale aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de voornaamste opdrachten van de RVA met 7,1%. De belangrijkste indicatoren voor de arbeidsmarkt blijven een positieve tendens tonen. De evolutie van de economische groei op trimestriële basis is positief sinds 19 trimesters.

We noteren ook een stijgend aantal werkaanbiedingen en oprichtingen van ondernemingen. De tijdelijke werkloosheid om economische redenen neemt af, net zoals de jongerenwerkloosheid, de werkloosheid van korte duur en de volledige werkloosheid in het algemeen. Het aantal faillissementen kent daarentegen een stijging van 6,4%.

Bron : RVA

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.