NL | FR | LU
Peoplesphere

Ecocheques: naar een volledige en definitieve overgang naar elektronische ecocheques.

In zijn advies nr. 2.172 spreekt de Raad zich nogmaals uit over de volledige en definitieve overgang naar elektronische ecocheques. Gelet op de beschikbare cijfergegevens en meer bepaald de evolutie van het uitgiftevolume elektronische ecocheques, dat een gestage groei kent, de DAV-rapportering over de evolutie van het gebruik van de ecocheques en over de vermindering van de administratieve lasten die eruit voortvloeien, maar ook gelet op de vaststelling dat het aandeel elektronische betalingen groeit ten koste van papieren betalingen, vraagt de Raad om een volledige en definitieve overgang naar elektronische ecocheques.

Volgens de Raad bieden die trouwens het beste antwoord op de problematiek van de vervallen ecocheques waarover hij zich in zijn advies nr. 2.171 uitspreekt.

In overleg met de uitgevers vraagt de Raad bijgevolg dat een koninklijk besluit tot vaststelling van de uiterste geldigheidsdatum van de papieren ecocheques op het meest geschikte ogenblik en ten laatste eind 2020 wordt goedgekeurd en gepubliceerd. De laatste uitgifte op papier zou moeten plaatsvinden op 31 december 2020 en voor die laatste papieren ecocheques zou de voorziene geldigheidsduur van 2 jaar behouden blijven. De uiterste geldigheidsdatum van de papieren ecocheques zou dus 31 december 2022 zijn, zodat op 1 januari 2023 de dubbele stroom papieren en elektronische ecocheques afgeschaft zou zijn.

De Raad herinnert eraan dat zijn vaststellingen over de tenuitvoerlegging van het stelsel van elektronische ecocheques hoofdzakelijk voortvloeien uit de cijfers en feitelijke gegevens van de uitgevers, de hoorzittingen van de uitgevers en VIA en uit het rapport van de DAV over de evolutie van het gebruik van de ecocheques en over de vermindering van de administratieve lasten die eruit voortvloeien.

Zo hebben de uitgevers de Raad ervan in kennis gesteld dat het uitgiftevolume elektronische ecocheques een gestage groei heeft gekend, in het bijzonder in 2018, 2019 en begin 2020. Het uitgiftevolume in elektronische vorm bedroeg immers met name 54,85% tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 (12 glijdende maanden), 56,5% tussen 1 april 2018 en 1 maart 2019 (12 glijdende maanden), 62% tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 (12 glijdende maanden), 66,01% tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 (12 glijdende maanden) en 71,08% tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 (12 glijdende maanden).

Het aantal begunstigden van elektronische ecocheques ligt momenteel boven de 1.400.000 en blijft gestaag stijgen, wat in het bijzonder opvalt in de loop van de laatste onderzochte periode. Zo komt uit de vergelijking van de gege- vens over de periode van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019 (1.148.240 begunstigden) met de gegevens over de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 (1.226.054 begunstigden) een groei van meer dan 77.800 begunstigden naar voren. Uit de vergelijking van die laatste periode en de periode van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020 (1.407.413 begunstigden) blijkt een stijging van meer dan 180.000 begunstigden in iets meer dan anderhalf jaar tijd, hetzij een evolutiepercentage van bijna 14,8% tussen beide laatste onderzochte periodes. Dat evolutiepercentage be- draagt wel 40% als de periode van 12 glijdende maanden van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 vergeleken wordt met de periode van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. In de drie gewesten van het land is de stijging van het aantal begunstigden merkbaar.

Bron: NAR

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.