NL | FR | LU
Peoplesphere

Hoe zit het met… de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt?

In 2014 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,45% (1,39% inclusief federale politie). In totaal behalen of overschrijden 7 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2014 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

Voor het eerst sinds haar oprichting noteert het BCAPH een lichte afname (-0,12%) van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bij het federaal openbaar ambt.
Om die daling te verklaren, heeft de BCAPH verschillende hypothesen ontwikkeld :

· Over een periode van 5 jaar is het totale aantal federale ambtenaren met meer dan 7% gedaald.
· De pensionering van medewerkers met een handicap verklaart gedeeltelijk de daling van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in bepaalde organisaties.
· Ook de daling van het aantal functies van niveau D, waarin medewerkers erkend als persoon met een handicap oververtegenwoordigd zijn, kan de daling van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap verklaren.

In haar evaluatierapport voor het jaar 2014, schetst het BCAPH vaststellingen en analyses op basis van gegevens omtrent tewerkstelling van personen met een handicap, ingezameld bij 55 federale organisaties. Dit is het eerste jaar dat de inzameling van de gegevens gebeurde via Pdata, de databank van de federale organisaties. De Commissie richt zich eveneens tot de betrokken actoren met een reeks aanbevelingen met het oog op de voortzetting van de inspanningen om de aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt te verbeteren.

Afname in 2014

Over alle sectoren heen, bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen van wie erkend wordt dat zij een handicap hebben 1,45% in 2014. Dat cijfer ligt lager dan in 2013 (1,57%).

De tewerkstellingsgraad van de andere jaren was 1,54% in 2012, 1,37% in 2011, 1,28% in 2010 en 0,9% in 2009. Met inbegrip van de cijfers van de Federale Politie (voor het eerst meegeteld in 2013) komt de tewerkstellingsgraad op 1.39%.

In 2014 bereiken of overschrijden 7 federale organisaties dit quotum van 3% (ten opzichte van 9 in 2013):

· het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
· de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
· de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
· het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
· Ministerie van Defensie
· de Regie der Gebouwen
· de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid

In 2014 heeft de BCAPH zich verder van haar taak gekweten. Ze heeft met name de volgende zaken aangekaart:

· de methode om personen met een handicap die bij de federale overheid werken te registreren in het kader van de wijziging in de input van de gegevens (via Pdata);
· de monitoring van de verplichting om de specifieke aanwervingslijsten te raadplegen voor de organisaties die de 3% niet bereiken: ontmoeting met de korpschef van de Inspectie van Financiën en presentatie door Selor over de werking van die lijsten;
· de communicatiekanalen van Selor over de arbeidsmogelijkheden voor personen met een handicap bij de federale overheid;
· de mechanismen voor de re-integratie op de werkvloer van ambtenaren na een langdurige afwezigheid wegens ziekte.

Het evaluatieverslag 2014 van de BCAPH is in elektronische versie beschikbaar op Fedweb, het Portaal van het federaal personeel.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.