NL | FR | LU
Peoplesphere

Uitgesproken stijging van werkloosheid bij Brusselse jongeren terwijl aantal werkaanbiedingen daalt met 14,5%.

Het Brussels Gewest telt eind januari 90.784 werkzoekenden. Dat zijn er 2.299 meer dan in januari 2020, ofwel +2,6%. Vorige maand steeg de algemene werkloosheid nog met +4,1%. Ook de jongerenwerkloosheid stijgt, maar wel minder sterk, +6,9% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het aantal werkaanbiedingen dat Actiris in januari heeft ontvangen daalt daarentegen: -14,5% ten op zichte van januari 2020.

Eind januari telt het Brussels Gewest 90.784 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 16,1%. Dit betekent een stijging van 2.299 personen (+2,6%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een stijging van 198 personen (+0,2%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 26,2%. Brussel telt 9.597 jonge werkzoekenden in januari 2021, 622 personen meer dan een jaar geleden (+6,9%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april, waren er ongeveer 1.135.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 92.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 388.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 49.000 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).
Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Bij tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

Eind januari 2021 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,1% (16,0% voor de mannen en 16,4% voor de vrouwen). In januari 2020 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,7%.

De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2019 van 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind januari 2021 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90.784 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een stijging van 2.299 personen (+2,6%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand januari 10.219 personen (8.060 herinschrijvingen en 2.159 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 10.021 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 198 personen (+0,2%).

Het Brussels Gewest telt 59.431 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 6.268 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 25.085 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 90.784 ingeschreven NWWZ in januari 2021 waren er 9.022 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 9,9% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.597 jonge NWWZ, zijn er 1.794 gebruikers van het OCMW, hetzij 18,7%.
We stellen een stijging vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +5,2%. We stellen ook een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+603 personen, +10,6%). Het aantal andere NWWZ daalde daarentegen op jaarbasis met 4,8%.

Het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen ligt 14,5% lager dan vorig jaar

Actiris ontving in januari 2021 2.580 werkaanbiedingen. Dit is een daling is van 14,5% vergeleken met januari 2020. Sinds het begin van de gezondheidscrisis noteert Actiris een globale daling van het aantal rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen van 11,8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een stijging op van 54,3% t.o.v. de vorige maand en een daling ten opzichte van vorig jaar (-30,1%).

Bron: Actiris – views.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.