NL | FR | LU
Peoplesphere

De Vlaamse werkloosheid krimpt sinds augustus 2015.

Eind januari 2020 telt Vlaanderen 184.003 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis daalt de Vlaamse werkloosheid met 8.442 eenheden of 4,4%. Het dalingsritme blijft daarmee rond het peil van de laatste maanden, maar is wel beduidend lager dan in januari 2019 toen het nog 7,9% bedroeg.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 65,8% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 5,1%, de vrij ingeschreven werkzoekenden en de groep ‘Andere’ beiden voor 14,6%. ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder baan1 maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij ‘Andere’ geteld.
De WZUA’s dalen met 6,3%, de daling bij de BIT jongeren is zeer sterk en bedraagt 18,3%. Ook de vrij ingeschreven werkzoekenden kennen een daling (-2,8%). Bij de groep ‘Andere’ daarentegen is er een toename van 10,8%.

De werkloosheid daalt nog steeds in alle provincies. Het dalingsritme in West-Vlaanderen is het laagst en bedraagt 2,0%. De sterkste daling werd genoteerd in Vlaams-Brabant (6,6%).

De werkzoekendengraad bedraagt eind januari 2020 5,9%, en is iets hoger voor mannen (6,1%) dan voor vrouwen (5,7%). Ter vergelijking: een jaar geleden, in januari 2019, bedroeg de werkzoekendengraad 6,2%. VDAB definieert de werkzoekendengraad als het aantal NWWZ in de teller en de op dat moment meest recente beroepsbevolking (het aantal werkenden + het aantal NWWZ) in de noemer. Door het gebruik van administratieve gegevens over werkzoekenden wijkt de werkzoekendengraad onder andere af van de werkloosheidsgraad gebaseerd op de Enquête van de Arbeidskrachten (EAK) die zelfgerapporteerde informatie als basis neemt. De EAK hanteert ook een strengere definitie om als werkzoekende te worden geteld, zo moet men bijvoorbeeld binnen de twee weken met een nieuwe job kunnen starten.
West-Vlaanderen kent met 5,0% de laagste werkzoekendengraad, de provincie Antwerpen de hoogste (7,8%).

Kenmerken van de NWWZ

• Vlaanderen telt meer mannelijke (101.645 of 55,2%) dan vrouwelijke werkzoekenden (82.358).

• Het aantal werkzoekenden daalt in de vier onderscheiden leeftijdsgroepen. De jeugdwerkloosheid (-25 jaar) daalt met 1,5%, en de groep van 25-39-jarigen met 5,7%. De groep van 40-54-jarigen kent de sterkste daling met 7,9%, terwijl het aantal werkzoekende 55-plussers slechts licht afneemt met 0,8%. De tragere daling bij de oudste leeftijdsgroep heeft te maken met de langere beschikbaarheid van werkzoekenden op de arbeidsmarkt door wijzigingen in de regelgeving en omwille van de vergrijzing, waardoor het aantal werkzoekende 60-plussers toeneemt (+21,2%). Het aantal 55- tot 60-jarigen daalt daarentegen met 18,2%.
47,4% van de Vlaamse werkzoekenden is laaggeschoold, ten opzichte van slechts 18,6% hooggeschoolden. De werkloosheid daalt voor alle groepen, we noteren met name -3,1% bij de kortgeschoolden, -6,5% bij de middengeschoolden en -3,7% bij de hooggeschoolden.

• Meer dan de helft (51,4%) van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig werkzoekend (minder dan 1 jaar), 16,5% is langdurig werkzoekend (tussen 1 en 2 jaar) en 32,1% is zeer langdurig werkzoekend (meer dan 2 jaar). We noteren een daling op jaarbasis bij de drie onderscheiden groepen, deze bij de langdurig werkzoekenden (-6,4%) is het meest uitgesproken.

• Vlaanderen telt 55.927 allochtone werkzoekenden of 30,4% van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid kent op jaarbasis een status quo, terwijl we bij de autochtonen een daling van 6,2% observeren. Allochtone werkzoekenden worden statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of de EVA-landen. VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. Hierdoor kunnen nieuwe Belgen met een vorige nationaliteit uit een niet EU-land als ‘allochtoon’ gedetecteerd worden. De groeiende groep migranten van de tweede en derde generatie die als Belg geboren zijn, worden daarentegen niet gevat door deze definitie.
Wanneer we naar nationaliteit kijken, observeren we dat het aantal werkzoekenden met een nationaliteit van buiten de EU licht stijgt op jaarbasis (+1,9%). Een stijging van deze groep wordt genoteerd sinds september 2019.

• 17,1% of 31.384 van de Vlaamse werkzoekenden is bij VDAB gekend als ‘arbeidsgehandicapt’. De daling op jaarbasis bedraagt 4,1% voor deze groep.

Bron: VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.