NL | FR | LU
Peoplesphere

Werkloosheid stijgt met 2,3% in april in Brussel maar heropening van de terrassen zorgt voor toename vacatures in de horeca.

Het Brussels Gewest telt eind april 89.319 werkzoekenden, dat zijn er 2.048 meer in vergelijking met april 2020 (+2,3%). Net zoals de afgelopen maanden stijgt de werkloosheid dus relatief beperkt. Jongeren blijven andermaal zwaar getroffen door de crisis. Eind april waren 8.959 jonge Brusselaars op zoek naar werk (+6,4% ten opzichte van april vorig jaar). Wat de werkaanbiedingen betreft, zorgt de heropening van de terrassen op 8 mei voor een stijging van het aantal vacatures in de horeca: Actiris ontving in april 428 werkaanbiedingen in de horecasector, vier keer meer dan de maand ervoor.

Eind april telt het Brussels Gewest 89.319 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,7%. Dit betekent een stijging van 2.048 personen (+2,3%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een daling van -1.699 personen (-1,9%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 24,3%. Brussel telt 8.959 jonge werkzoekenden in april 2021, 541 personen meer dan een jaar geleden (+6,4%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april, waren er ongeveer 1.135.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 92.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 388.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 49.000 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).
Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Door middel van tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen immers massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind april 2021 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,7% (15,4% voor de mannen en 16,0% voor de vrouwen). In april 2020 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,5%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2019 van 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind april 2021 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89.319 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een stijging van 2.048 personen (+2,3%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand april 6.705 personen (5.322 herinschrijvingen en 1.383 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.404 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 1.699 personen (-1,9%).

Het Brussels Gewest telt 58.798 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.567 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 24.954 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.

In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 89.319 ingeschreven NWWZ in april 2021 waren er 10.488 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 11,7% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.959 jonge NWWZ, zijn er 2.019 gebruikers van het OCMW, hetzij 22,5%.

We stellen een stijging vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +0,9%. We stellen ook een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+269 personen, +5,1%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 5,3%.

Het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen ligt 138,3% hoger dan vorig jaar

Actiris ontving in april 2021 3.997 werkaanbiedingen rechtstreeks. Dit is een stijging is van 138,3% vergeleken met april 2020. Sinds het begin van de gezondheidscrisis noteert Actiris een globale daling van het aantal rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen van 14,2% ten opzichte van een gelijkaardige periode van vóór de Covidcrisis (2018-2019).

We wijzen erop dat deze aanzienlijke stijging van het aantal ontvangen WA ten opzichte van vorig jaar uiteraard verband houdt met het zeer lage aantal ontvangen WA in april 2020 (begin van de gezondheidscrisis), maar ook grotendeels wordt verklaard door een verbeterde registratie van interim-WA door Actiris (het volume van interim-WA is met ongeveer 1.000 eenheden gestegen ten opzichte van zowel 2020 als 2019). Deze stijging moet derhalve met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en weerspiegelt voorlopig slechts ten dele een reëel economisch herstel. De stijging van het aantal interim-WA weerspiegelt eerder een verbetering in het binnenhalen van interim-WA door Actiris dan een conjuncturele verbetering van de interimsector.

Er zijn echter ook nog andere mogelijke verklaringen, zoals:
– Actiris heeft in maart een nieuwe communicatiecampagne gelanceerd om de Brusselse ondernemers te herinneren aan zijn diensten (“‘Dedju zeg! Hoe ga ik nu mijn team versterken? “). Deze campagne kan van invloed zijn geweest op het volume van de in maart en april ontvangen WA;
– het aantal WA voor tewerkstellingsmaatregelen is ook aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar (van 118 eenheden naar 381 eenheden). Deze stijging is gedeeltelijk toe te schrijven aan de arbeidsposten die in het kader van de gezondheidscrisis zijn geopend;
– en ten slotte kunnen we onderstrepen dat de geplande opening van de horeca in mei tot gevolg had dat Actiris in april vier keer meer WA voor de horeca ontving (namelijk 428 WA) in vergelijking met vorige maand (108 WA).

Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een daling op van 10,9% ten opzichte van de vorige maand en een stijging van 64,1% ten opzichte van vorig jaar.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.