NL | FR | LU
Peoplesphere

Zachte landingsbanen : de regering bevestigt de vrijstelling van sociale bijdragen.

In het kader van het Zomerakkoord besloot de regering om bepaalde aanvullende vergoedingen toegekend aan werknemers van 58 jaar en ouder die hun loopbaan verlichten, vrij te stellen van socialezekerheidsbijdragen. De voorwaarden voor deze nieuwe vrijstelling zijn opgenomen in een KB van 9 januari 2018 (*).

Het principe is als volgt: een sector of, bij gebrek aan beslissing op dat niveau, een onderneming, kan beslissen een vergoeding toe te kennen ter compensatie van loonverlies geleden door een werknemer die overstapt op een lichter werkregime.

De regering inspireerde zich hiervoor op de regeling ingevoerd in de paritaire comités 111 en 209. De vrijstelling beperkt zich echter niet tot die sectoren. De regelgeving heeft betrekking op 4 vormen van loopbaanverlichting:

– omschakeling naar aangepast lichter werk;
– omschakeling van een onderbroken uurrooster naar een ononderbroken uurrooster;
– omschakeling van ploegen- of nachtarbeid naar een dagregime
– en, voor de werknemers van 60 jaar en ouder, omschakeling van een voltijdse naar minstens 4/5e tewerkstelling.

De regelgeving specificeert niet wat onder ‘aangepast lichter werk’ moet worden verstaan. Dit moet dus zelf worden ingevuld door elke onderneming of sector.

Volgens de competentiecentrum Werk en Sociale Zekerheid van VBO kan deze vergoeding worden voorzien in het kader van de uitvoering van cao nr. 104. “Ze moet daarvoor echter niet als een bevoorrechte piste worden beschouwd: een oudere werknemer die van functie of van werkregime wenst te veranderen, heeft daarvoor het akkoord van de werkgever nodig. Deze verandering leidt, krachtens de gewone regels van het arbeidsrecht, tot een overeenkomstige aanpassing van het loon en van de arbeidsvoorwaarden. Iedere aanvullende vergoeding – ook al is die vrijgesteld van SZ-bijdragen – heeft een impact op de loonkosten van de onderneming. Ze dient dus te worden aangerekend op de marge. Bovendien is dit niet noodzakelijk een goed signaal op een moment waarop men pleit voor een aanpassing van de lonen op basis van de reële productiviteit en een geleidelijke afschaffing van de anciënniteitsbarema’s.”

(*) Dit KB wijzigt artikel 19 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het KB van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers (BS 25 januari 2018).

Bron : VBO

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.