NL | FR | LU
Peoplesphere

Voor het 20e trimester op rij daalt het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen.

Daling van de vergoede werkloosheid in het 2e trimester van 2019: gemiddeld waren er 322.926 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in het 2e trimester van 2019. De daling ten opzichte van het 2e trimester van 2018 bedraagt 6,3% (21.554 eenheden). De hierna volgende vaststellingen dienen  ook in het licht van een aantal reglementaire wijzigingen te worden geïnterpreteerd.

Voor de interpretatie van de statistieken is het van belang om een aantal reglementaire wijzigingen in gedachten te houden.
• de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. Volgens voorlopige cijfers verloren in T2 2019 833 werklozen het recht op inschakelingsuitkeringen. Een aantal onder hen is echter uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van andere redenen, zoals bv. een werkhervatting. In de loop van de 4 laatste trimesters werd het recht op inschakelingsuitkeringen voor 4.515 eenheden beëindigd.

• het optrekken van de leeftijdsvereiste voor een vrijstelling van IWZ: sinds 1 januari 2015 werden de mogelijkheden om die vrijstelling aan te vragen ingeperkt voor de nieuwe intreders van 60 jaar of ouder. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar, in 2018 van 62 tot 63 jaar en in 2019 van 63 tot 64 jaar. In vergelijking met het 2e trimester van 2018 is het aantal UVW-WZ van 60 jaar en ouder op die manier gestegen met 7.631 eenheden (+22,9%). In die leeftijdsklasse van 60 jaar en ouder noteren we niettemin, en voor dezelfde reden, een daling van 9.395 eenheden bij de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (zie verder). Het betreft dus geen verhoging van het aantal werklozen in die leeftijdsklasse, maar een verschuiving tussen categorieën.

Tussen het 2e trimester van 2018 en het 2e trimester van 2019 noteren we:
– een daling van het aantal UVW-WZ in elk van de drie gewesten: -8,2% in het Vlaams, -6,1% in het Waals en -2,1% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor T2 2019 noteren we 129.517 UVW-WZ in het Vlaams, 130.904 in het Waals en 62.505 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
– een daling van 5,2% bij de mannelijke en van 7,6% bij de vrouwelijke UVW WZ;
– een daling van 11,3% bij UVW-WZ jonger dan 25 jaar, van 7,8% in de leeftijdsklasse van 25-49 jaar en van 12,2% in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar en een stijging van 22,9% in de leeftijdsklasse van 60 jaar en ouder ingevolge de eerder genoemde optrekking van de leeftijdsgrens voor het aanvragen van
een vrijstelling van IWZ.

De recentste geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die wordt gepubliceerd door Eurostat, bedraagt 5,5% in België tegenover gemiddeld 6,4% voor de Europese Unie (EU-28) en 7,6% voor de Eurozone.

Het aantal niet-werkzoekende werklozen daalt verder

Het aantal niet-werkzoekende werklozen blijft afnemen ( 30,8%). Ook die daling is grotendeels toe te schrijven aan de hoger genoemde reglementaire wijzigingen m.b.t. de leeftijdsgrens voor het aanvragen van een vrijstelling van IWZ, evenals aan de opeenvolgende beperkingen aangebracht aan het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (meer bepaald het optrekken van de leeftijds- en loopbaanvereisten). Verder speelt ook het effect van de uitstroom van de ‘babyboom- generatie’ naar het pensioen.

Sinds 01/01/2019 kunnen de werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) eveneens opteren voor het stelsel van vervroegd pensioen vóór 65 jaar (sindsdien hebben 6.595 personen van die mogelijkheid gebruik gemaakt).

Bij de vrijgestelde oudere werklozen bedraagt die daling 46,4%, t.t.z. 9.620 eenheden, waarvan 9.395 werklozen van 60 jaar en ouder. De daling bedraagt 27,5% bij de SWT’ers met vrijstelling van inschrijving als werkzoekende: tussen T2 2018 en T2 2019 is hun aantal gedaald van 67.242 naar 48.771 (-18.471).

Onder invloed van de verschillende hierboven aangehaalde factoren bedraagt de totale vergoede werkloosheid (werkzoekenden en niet-werkzoekenden met inbegrip van de werkloosheid met bedrijfstoeslag) in T2 2019 387.152 eenheden, d.i. een daling met 11,5% op jaarbasis. Ten opzichte van hun aantal in precrisisjaar 2007 (T2) noteren we een daling met 43,7%.

Daling van de tijdelijke werkloosheid

De tijdelijke werkloosheid betrof gemiddeld 93.161 betalingen, wat overeenkomt met 16.457 budgettaire eenheden (+/- voltijdse equivalenten). Daarmee daalt de tijdelijke werkloosheid in budgettaire eenheden in T2 2019 met 1,7% op jaarbasis.
Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, die beter de evolutie van de conjunctuur weergeeft, is gestegen met 8,8% op jaarbasis. Het is desalniettemin, 2018 uitgezonderd, het laagste cijfer sinds 2007. Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer is gedaald met 23,5% op jaarbasis. Ook de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht laat een daling noteren met 2,6% op jaarbasis.

Afname van het aantal betalingen in het kader van IGU

Het totale aantal betalingen in het kader van de inkomensgarantie-uitkering (IGU) voor deeltijds werkenden laat een daling van 8,1% op jaarbasis noteren. Deze tendens laat zich verklaren door de combinatie van het effect van enerzijds een aantal reglementaire wijzigingen ingevoerd in 2015 m.b.t. de berekeningswijze en toekenningsvoorwaarden van het IGU en anderzijds van de daling van het aantal UVW (wat een daling impliceert van het werklozenbestand dat in dit stelsel kunnen intreden).

Daling van het aantal betalingen in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen

In T2 2019 bedraagt de daling 8,7% voor de werk- en activeringsmaatregelen en er is een stijging van 1,4% voor de vrijstellingen.
De evoluties in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen worden echter beïnvloed door de bevoegdheidsoverdracht naar de gewesten.2 In T2 2019 blijft de RVA evenwel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betalingen voor bepaalde overgedragen tewerkstellingsmaatregelen.

Daling van het aantal uitkeringstrekkers in loopbaanonderbreking en tijdskrediet en een stijging van het thematisch verlof

In het 2e trimester van 2019 stellen we op jaarbasis een daling vast van 2,8% van het totale aantal uitkeringstrekkers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen).
Ook het aantal betalingen voor werknemers die hun loopbaan onderbreken in het kader van een tijdskrediet neemt af met 2,9% op jaarbasis.
Evenzo, en dit voor het 8e trimester op rij, stellen we op jaarbasis een daling vast van het aantal betalingen in het kader van de gewone loopbaanonderbreking. In T2 2019 bedraagt die daling 9,3%. Deze daling is deels het gevolg van het feit dat de Vlaamse regering deze bevoegdheid sinds 2 september 2016 heeft overgenomen. Daardoor zijn er sindsdien geen nieuwe gevallen van loopbaanonderbreking meer in dat gewest. De betalingen voor thematische verloven laten een stijging noteren van 2,1%.

Op te volgen indicatoren

Nog steeds in vergelijking met het 2e trimester van 2018, daalde het totale aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de voornaamste opdrachten van de RVA met 6,3%.
De belangrijkste indicatoren voor de arbeidsmarkt blijven een positieve tendens tonen: de evolutie van de economische groei op trimestriële basis is positief sinds
25 trimesters. De tijdelijke werkloosheid neemt af, net zoals de jongerenwerkloosheid, de werkloosheid van korte duur en de volledige werkloosheid in het algemeen.
Niettemin zien we een vermindering van de uitzendarbeid. De tijdelijke werkloosheid om economische redenen stijgt daarentegen opnieuw, net zoals het aantal faillissementen (zelfs indien een deel ervan verklaard kan worden door de uitbreiding van de faillissementsprocedure naar de ondernemingen van de non-profitsector als gevolg van de hervorming van het faillissementsrecht en de gerechtelijke reorganisatie, die in werking is getreden op 1 mei 2018). Die evolutie moet de komende kwartalen worden opgevolgd.

Bron: RVA

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.