NL | FR | LU
Peoplesphere

Brusselse jeugdwerkloosheid stijgt opnieuw in juni 2020.

Het effect van de uitgebroken in maart uitgebroken coronacrisis heeft tot dusver een beperkte impact op de algemene cijfers van de klassieke Brusselse werkloosheid. Eind juni telt het Brussels Gewest 85.401 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 15,2%. Het aantal werkzoekenden daalt met 204 ten opzichte van juni 2019 (-0,2%). Bij de jongeren is er wel een stijging van het aantal werkzoekenden zichtbaar. Eind juni telt Brussel 8.133 jonge werkzoekenden.

Dat zijn er 966 meer dan vorig jaar (+13,5%). Het aantal Brusselse jongeren dat zich voor de eerste keer kwam inschrijven na hun studies steeg met 43,6%. Tijdens deze door het coronavirus overheerste periode daalde de economische activiteit sterk en zijn er dus minder kansen op de arbeidsmarkt, met name voor jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.

Eind juni telt het Brussels Gewest 85.401 werkzoekenden en heeft een werkloosheidsgraad van 15,2%. Dit betekent een daling van 204 personen (-0,2%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een stijging van 471 personen (+0,6%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 22,2%. Brussel telt 8.133 jonge werkzoekenden in juni 2020, 966 personen meer dan een jaar geleden (+13,5%).

De instroom in de klassieke werkloosheid stijgt voorlopig niet. Het effect van de Covid-19-crisis wordt momenteel voornamelijk geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Voor de maand mei waren er in België ongeveer 980.000 werknemers tijdelijk werkloos en naar schatting zouden ongeveer 93.000 Brusselaars in mei tijdelijk werkloos zijn geweest (wat neerkomt op 28,6% van de Brusselse werknemers) en sinds het begin van de crisis hebben ongeveer 370.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen (waaronder 46.000 in Brussel).
Daardoor variëren de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk. Bij tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen massale ontslagen vermijden. Voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen moeten werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind juni 2020 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,2% (15,1% voor de mannen en 15,3% voor de vrouwen). In juni 2019 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,3%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2018 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,2% voor België in het geheel).

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind juni 2020 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 85.401 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 204 personen (-0,2%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juni 9.401 personen (8.014 herinschrijvingen en 1.387 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.930 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met +471 personen (+0,6%).

Het Brussels Gewest telt 59.535 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.304 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 20.562 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 85.401 ingeschreven NWWZ in juni 2020 waren er 8.980 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 10,5% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.133 jonge NWWZ, zijn er 1.818 gebruikers van het OCMW, hetzij 22,4%.
We stellen een stijging vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met +1,0%. We stellen ook een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+1.611 personen, +43,6%). Het aantal andere NWWZ daalde daarentegen op jaarbasis met 10,5%.

Aantal ontvangen vacatures daalt met 17,1%

Actiris ontving in juni 2020 2.287 vacatures. Hoewel dit een daling is van 17,1% vergeleken met juni 2019, is het aantal vacatures sinds april met 36,4% gestegen. Onderstaande grafiek illustreert de evolutie van het aantal ontvangen werkaanbiedingen sinds de gezondheidscrisis. In april werd een daling van het aantal vacatures van 44,3% op jaarbasis waargenomen. In juni bedraagt de afname nog 17,1%.
Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij de ontvangen WA van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een stijging op van 24,5% t.o.v. de vorige maand en een stabilisatie in vergelijking met vorig jaar (-0,7%).

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.