NL | FR | LU
Peoplesphere

Brusselse werkloosheid blijft verder afnemen: aantal werkzoekenden daalt met 2,4%.

Het Brussels gewest telt in augustus 88.638 werkzoekenden. Dat is een daling van 2,4% vergeleken met augustus 2021. Het is de dertiende maand op rij dat de werkloosheid in de hoofdstad afneemt. De jongerenwerkloosheid daalt met -1,4%. Brussel telt 8.499 werkzoekenden onder de 25. Actiris ontving tot slot de voorbije maand 7.218 vacatures, 44,8% meer dan in augustus 2021.

Eind augustus telt het Brussels Gewest 88.638 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,4%. Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-2.225 personen, -2,4%). Op maandbasis noteren we een stijging van 2.471 personen (+2,9%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 22,0%. Brussel telt 8.499 jonge werkzoekenden in augustus 2022, oftewel 119 personen minder dan een jaar geleden (-1,4%).

De werkloosheidsgraad

Eind augustus 2022 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,4% (14,4% voor de mannen en 16,6% voor de vrouwen). In augustus 2021 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,8%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind augustus 2022 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.638 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-2.225 personen, -2,4%).

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand augustus 10.156 personen (6.870 herinschrijvingen en 3.286 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 7.685 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 2.471 personen (+2,9%).

Het Brussels Gewest telt 55.008 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.423 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 28.207 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 88.638 ingeschreven NWWZ in augustus 2022 waren er 12.746 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,4% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.499 jonge NWWZ, zijn er 2.102 gebruikers van het OCMW, hetzij 24,7%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 7,1%. We stellen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+272 personen, +5,3%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 6,6%.

Stijging van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in augustus 2022, 7.218 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een stijging is van 44,8% vergeleken met augustus 2021 en is zelfs bijna drie keer het aantal van augustus 2020. Ook zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” blijft het duidelijk een hoger aantal dan in augustus 2021 (+48,4%) en in vergelijking met augustus 2020 (+113,1%).
Sinds vorig jaar is het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen aanzienlijk gestegen. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met een verbeterde registratie van het aantal interim-werkaanbiedingen. In augustus 2022 registreerde Actiris 2.433 ontvangen interim- werkaanbiedingen. In augustus 2020 waren dit er nog 237.

Sterke stijging van het aantal onrechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen wegens veranderde criteria voor automatische ontvangst voor werkaanbiedingen komende van de VDAB

Sinds september 2021 trekt Actiris werkaanbiedingen van VDAB binnen volgens bredere criteria dan daarvoor het geval was: geen beperking meer tot knelpuntberoepen, tot werkaanbiedingen langer geopend dan 40 dagen, of tot werkplaats in het Brussels Gewest of de Rand. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal werkaanbiedingen dat via de VDAB werd ontvangen. Hierdoor is het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief de via de VDAB en Forem en partnersites ontvangen werkaanbiedingen) sterk gestegen.

 

Bron: Actiris – views.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.