NL | FR | LU
Peoplesphere

Burn-out preventie: de Nationale Arbeidsraad heeft een selectie van 39 pilootprojecten gemaakt.

In het kader van de globale aanpak die de sociale partners hebben uitgewerkt in het interprofessioneel akkoord 2017/2018 om te werken aan de primaire preventie van burn-out, is een tweede cyclus voor de indiening van pilootprojecten van start gegaan. Van 1 juni t.e.m. 31 juli 2019 konden ondernemingen en paritaire (sub)comités bij de NAR een concreet project indienen om praktijken voor de primaire en effectieve preventie van burn-out in hun midden uit te werken, middels de toekenning van een subsidie.

Voor die tweede cyclus werd het formulier voor de indiening van pilootprojecten aangepast om het indienen van nieuwe projecten te vergemakkelijken.

Er dienden 91 ondernemingen een aanvraag in en er waren 3 aanvragen op (sub)sectorniveau, wat aantoont dat er écht nood is aan primaire preventie. Wat de aanpak betreft, hebben de sociale partners ervoor gekozen de uitwerking van innovatieve praktijken en ervaringen in het veld, te stimuleren, rekening houdend met de specifieke context van elke onderneming en/of (sub)sector.

De Raad heeft zich voor de selectie van de ingediende projecten en een objectieve beoordeling van de aanvragen laten omringen door onafhankelijke experten uit de academische wereld met praktijkervaring op het terrein.

Gelet op het beperkte budgettaire kader en het feit dat de beweegreden voor het opzetten van pilootprojecten erin bestaat tot een succesvolle aanpak te komen, kon slechts een beperkt aantal aanvragen in aanmerking worden genomen.

Bijgevolg hebben de onafhankelijke experten een scoringsmechanisme uitgewerkt op basis van het al dan niet vervullen van selectiecriteria die voortvloeien uit het advies nr. 2.080 van 27 februari 2018 en die werden vertaald in het koninklijk besluit van 30 juli 2018. Alle aanvragen werden gelijk behandeld en afgetoetst aan de krijtlijnen die werden vooropgesteld door de sociale partners om innovatieve en kwaliteitsvolle projecten uit te testen.

In de mate van het mogelijke werd bij de selectie van de in aanmerking genomen projecten ook rekening gehouden met de geografische spreiding, per bedrijfssector, alsook de grootte van ondernemingen.

Op basis van het werk van de experten heeft de Raad een selectie gemaakt en aan de minister van Werk voorgesteld een subsidie toe te kennen aan 36 projecten die door ondernemingen werden ingediend en aan 3 projecten op sectorniveau. Het gaat dus in totaal over 39 pilootprojecten. De Raad heeft een gemotiveerd advies uitgebracht over dat voorstel dat op 30 september 2019 aan de minister van Werk werd toegestuurd en de lijst van de voorgestelde pilootprojecten bevat.

Nu moet de minister zich op basis van dat advies uitspreken en de betrokken ondernemingen en sectoren uiterlijk op 30 november 2019 op de hoogte brengen van de positieve of negatieve beslissing. Zodoende kunnen de projecten vanaf 1 december starten en concreet tot 30 november 2020 uitgevoerd worden.

Nadien moet de Raad, op basis van een syntheserapport van de onafhankelijke experten, in 2021 de in 2020 via die geselecteerde pilootprojecten gerealiseerde acties evalueren; uit die evaluatie moeten lessen worden getrokken om de primaire preventie van burn-out globaal te verbeteren alsook de uitwisseling en verspreiding van goede praktijken. Er wordt op gewezen dat de eerste cyclus van de momenteel lopende pilootprojecten al in 2020 geëvalueerd zal worden wat eveneens ten bate kan komen van de werkzaamheden van de tweede cyclus.

Bron: NAR

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.