NL | FR | LU
Peoplesphere

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer blijft een probleem

24 procent van de Belgische werknemers werd in 2013 geconfronteerd met één of meerdere types van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. 11 procent voelde zich in 2013 gediscrimineerd op basis van zijn ervaring in de voorbije 12 maanden, 10 procent kloeg over pesterijen, 1,4 procent voelde zich het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag, en niet minder dan 16 procent ervoer agressie op het werk. Vooral dat laatste valt op: meer dan een een verdubbeling tegenover het jaar voordien.

Bij de verdubbeling in agressie die blijkt uit de bevraging door Securex (uitgevoerd in maart 2013) is het opmerkelijk dat werknemers zich hier vooral het slachtoffer lijken te voelen van externen (55 procent) en minder van één collega (26 procent), de leidinggevende (18 procent) of een groep collega’s (8 procent). Agressie komt dus vooral voor in sectoren met veel externe contacten: 21 procent van de medewerkers uit de niet-commerciële dienstensector voelt zich het slachtoffer van agressie op het werk, tegenover 14 procent in de commerciële dienstensector en 9 procent in de industrie.

Binnen de niet-commerciële dienstensector voelt meer dan 1 op 4 werknemers uit het onderwijs (27 procent) zich slachtoffer van agressie, alsook 23 procent van de werknemers uit de gezondheid- en welzijnszorg en 20 procent van de werknemers uit de openbare diensten en de overheid. De ‘slachtoffers’ zijn verder hoofdzakelijk vrouwen en bedienden: 18 procent van de vrouwen versus 13 procent van de mannen en 18 procent bedienden versus 10 procent arbeiders en 9 procent kaderleden.

Heidi Verlinden, HR Research Expert: “Een exacte verklaring voor deze stijging is moeilijk te geven. Er zijn twee mogelijke redenen. Enerzijds zien we dat mensen steeds mondiger worden, dat grenzen worden verlegd, en dat de dader zijn agressie soms eerder als assertiviteit aanziet. Anderzijds zou het kunnen dat werknemers gewoon ook gemakkelijker melding maken van agressie dan vroeger. Contactberoepen (bijvoorbeed baliemedewerkers in OCMW’s, onderwijs of dienstenchequebedrijven) geven toch aan dat ze die stijgende tendens al enkele jaren voelen.”

Baas is grootste pester, 50-plussers zijn vaakst de dupe

Begin 2013 geeft 11 procent van de werknemers aan zich gediscrimineerd te voelen op het werk tijdens de 12 maanden ervoor. Dit cijfer is hetzelfde als in 2012. Opvallend is dat 65 procent van de ‘slachtoffers’ zich gediscrimineerd voelt door zijn of haar leidinggevende, tegenover 23 procent door één collega, 23 procent door een groep collega’s, en 8 procent door externen (klanten, leveranciers, …). Bovendien ervaren werknemers ouder dan 50 jaar hier blijkbaar meer last van dan hun jongere collega’s (16 procent vs 9 procent). Daar iemand die zich gediscrimineerd voelt vaker van werkgever wil veranderen (20 procent vs 7 procent) en oudere werknemers hier minder kans toe hebben, is dit een duidelijk probleem.

Begin 2013 klaagt 10 procent over pesterijen op het werk gedurende de voorbije 12 maanden. Dit cijfer is niet significant veranderd sinds 2005. Eens te meer zijn de leidinggevenden hoofdzakelijk de bron van het kwaad (52 procent) en in mindere mate één collega (36 procent), een groep collega’s (15 procent) of externen (9 procent). Ook hier vormen werknemers ouder dan 50 jaar een kwetsbare groep (14 procent vs 9 procent).

Nieuwe wetgeving ter preventie van de psychosociale risico’s: de Vertrouwenspersoon

Een positieve noot is dat 8 op 10 werknemers in 2013 aangeven bij een vertrouwenspersoon terecht te kunnen wanneer ze zich het slachtoffer van ongewenste omgangsvormen voelen.

Sinds 1 september 2014 is de nieuwe wetgeving over psychosociale risico’s op het werk in werking getreden. De afspraken voor psychosociale interventie gelden vanaf nu bij elke psychische schade door kenmerken van werk en organisatie waar de werkgever impact op heeft. Dus niet enkel bij pesten, agressie of ongewenst seksueel gedrag op het werk, maar bijvoorbeeld ook bij stress en burn-out. De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur zien hun werkterrein daardoor verruimd. De bescherming van de werknemer blijft wel enkel gelden bij een formele en aanvaarde klacht over pesten, agressie of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Sylvia de Turck, Senior Consultant psychosociaal welzijn en Preventieadviseur psychosociale aspecten bij Securex: “De verruiming van het toepassingsgebied van de nieuwe wetgeving is op zich een goede zaak. De werkgever wordt gewezen op zijn brede verantwoordelijkheid op vlak van psychosociale risico’s. Wij raden werkgevers aan om een efficiënt en ambitieus psychosociaal preventiebeleid op te zetten, om psychosociale risico’s zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is het altijd nuttig om intern ook te communiceren over de rol en de verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten, zodat de werknemers, indien nodig, snel met hen contact kunnen opnemen.”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.