NL | FR | LU
Peoplesphere

Juli 2018: opnieuw daling van Brusselse werkloosheid.

Eind juli telt het Brussels Gewest 90.673 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 16,2%. Het is geleden van het jaar 2000 dat de Brusselse werkloosheidsgraad in juli nog zo laag lag, toen met 16%. Deze 45e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 2.323 personen tegenover 2017 (-2,5%), van 5.614 personen tegenover 2016 (-5,8%) en van 10.955 personen tegenover 2015 (-10,8%). In vergelijking met juli 2014 is het aantal werkzoekenden met 20.762 personen gedaald. Dat komt neer op een daling van 18,6% in 4 jaar.

Met een 62e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 20,6%. Brussel telt 7.893 jonge werkzoekenden in juli 2018. Dat is het laagste aantal jongeren voor een julimaand sinds de oprichting van het Brussels Gewest in 1989. Het Gewest telt daarmee 291 jonge werkzoekenden minder dan vorig jaar (-3,6%), 1.059 minder dan in juli 2016(-11,8%) en 2.229 minder dan in juli 2015 (-22,0%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 38,1% (-4.857).

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind juli 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,2% (15,4% voor de mannen en 17,0% voor de vrouwen). In juli 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,7%.

De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind juli 2018 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90.673 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.323 personen (-2,5%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juli 10.979 personen (9.561 herinschrijvingen en 1.418 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.847 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 2.132 personen (+2,4%).
De belangrijkste kenmerken en evoluties van de werkloosheid in het Brussels

Het Brussels Gewest telt 63.612 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 3.570 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 23.491 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingskomen hebben.
Actiris kan nu op een meer exhaustieve wijze de gebruikers van het OCMW identificeren in het geheel van de werkzoekenden. Via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD

Maatschappelijke Integratie, is het mogelijk de werkzoekenden te identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 90.673 ingeschreven NWWZ in juli 2018 waren er 13.426 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,8% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 7.893 jonge NWWZ, zijn er 2.080 gebruikers van het OCMW, hetzij 26,4%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 1,3%. We stellen echter een lichte stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+25 personen, +0,7%). Het aantal andere NWWZ daalde op jaarbasis met 6,0%.

Er zijn 7.893 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een lichte stijging vast van deze aantal jonge NWWZ met 15 eenheden (0,2%). Op jaarbasis noteren we echter een daling van de jongerenwerkloosheid (met 291 NWWZ, ofwel -3,6%) in vergelijking met juli 2017. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 20,7% in juli 2017 gedaald tot 20,6% in juli 2018, wat dus een daling betekent van 0,1 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand juli 2018 heeft Actiris in totaal 17.008 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 5.715.
In juli 2018 kwamen 2.898 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een stijging van 326 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.390 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt een daling van 517 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in juli 2018 heeft Actiris 904 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een daling van 5,7% ten opzichte van vorig jaar.

Bron : Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.