NL | FR | LU
Peoplesphere

Modern Times, de ABVV-enquête bewijst: “flexibiliteit bereikt grenzen”.

In de maanden maart en april 2017 hebben zo’n 14.500 werknemers de online ABVV-enquête Modern Times ingevuld. De resultaten tonen aan dat het niet volstaat om de symptomen zoals stress aan te pakken maar dat de oorzaken aangepakt moeten worden, dit betekent dus een grondige hervorming van de arbeidsorganisatie en de arbeidstijden die ziekteverwekkend zijn.

De ABVV-enquête Modern Times toont dat de grenzen van de flexibiliteit bereikt zijn. De werktijd en de werkorganisatie moeten herzien worden. Het is hoog tijd om gas terug te nemen.

“Veel werknemers presteren overuren, vaak zonder enige compensatie, en meestal op vraag van de directie in functie van toegenomen werklast of omdat ze het anders niet kunnen bolwerken. De werklast is te hoog, er is te weinig personeel.
Acht op tien werknemers vindt dat het werk een negatieve impact heeft op hun mentale of fysieke gezondheid.
Arbeid is niet aangepast aan de mens: twee derden kan de arbeidsorganisatie niet aanpassen bij lichamelijke of mentale vermoeidheid, wat indruist tegen het principe van ‘werkbaar werk’ en ‘vol te houden werk’.”

De instrumenten die bedrijven in handen hebben zoals preventie van risico’s, re-integratie van langdurig zieken in aangepast werk, werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers, worden onvoldoende benut of zijn slecht gekend, ze komen bovendien vaak neer op een pleister op een houten been.

Het beleid inzake preventie of re-integratie dat bedrijven moeten voeren, blijkt tekort te schieten met name in verband met de oudere werknemers. Het resultaat hiervan is een breed gedeeld gevoel dat de arbeid in deze omstandigheden niet ‘vol te houden’ is tot de pensioenleeftijd zonder grote gevolgen voor de gezondheid.

Hoe werk werkbaar maken? Mening van werknemers: de arbeidsorganisatie aanpassen – aantal medewerkers verhogen, meer rekening houden met menselijke factor, duidelijke en haalbare doelstellingen, hoeveelheid werk verminderen, het arbeidsritme verminderen.

1. Arbeidstijd
Voor maar liefst 33,2% ligt de wekelijkse arbeidstijd op meer dan 38 u per week
Deeltijds werk is doorgaans geen vrije keuze
40,2% van de respondenten zou voltijds willen werken, mochten er geen obstakels zijn. Veel werknemers presteren overuren, vaak zonder compensatie, en meestal op vraag van de directie of omdat ze het anders niet kunnen bolwerken. De werklast is te hoog, er is te weinig personeel.

2. Werkzekerheid
Iets meer dan de helft, 53,4% van de werknemers, zegt ongerust te zijn over hun toekomst in hun onderneming. Deze werkonzekerheid of het onveiligheidsgevoel is een stressfactor die niet noodzakelijkerwijze verband houdt met de precariteit van de statuten.

3. Werkbaarheid van het werk
Twee derden, 66,3%, zegt dat ze hun arbeidsorganisatie niet kunnen aanpassen (uurroosters, werklast, taken of aanpassen van een machine) bij lichamelijke of mentale vermoeidheid. 80,4% meent dat de manier waarop het werk momenteel is georganiseerd door de werkgever gevolgen kan hebben op hun lichamelijke of mentale gezondheid.

4. Beleid van de werkgever ter preventie van psychosociale risico’s en voor oudere werknemers
Slechts 32,1% van de respondenten zegt het beleid te kennen van hun werkgever inzake psychosociale risico’s.
Slechts 11,5% van de respondenten stelt dat er een plan is voor oudere werknemers in hun onderneming. Dit cijfer is verontrustend in een context van pensioenhervorming en van werkbaar werk. Zowat 50% van de 56-65-jarigen zegt dat er geen plan is voor de oudere werknemers.

Alle resultaten bekijken ?

http://www.abvv.be/documents/20182/277952/Persdossier+modern+times/f10fba1a-46b2-4afd-9c3e-bdf1a06fe98c

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.