NL | FR | LU
Peoplesphere

De Vlaamse werkloosheid krimpt sinds augustus 2015.

Eind oktober 2019 telt Vlaanderen 183.999 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis daalt de Vlaamse werkloosheid met 8.130 eenheden of 4,2%. Het dalingsritme vertraagt de voorbije maanden, in het bijzonder bij de mannen.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 64,1% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 6,8%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 14,9% en de groep ‘Andere’ voor 14,2%. ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder baan1 maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij ‘Andere’ geteld. De WZUA’s dalen met 6,2%, de daling bij de BIT jongeren ligt meer dan 5 procentpunten lager dan het gemiddelde en bedraagt 16,1%.

Bij de overige twee groepen noteren we een stijging, bij de vrij ingeschreven werkzoekenden betreft het een toename van 0,6%, bij de groep ‘Andere’ een toename van 7,7%. Het jaarverschil is bij deze laatste groep meer dan 5 procentpunten hoger dan het gemiddelde.

De werkloosheid daalt nog steeds in alle provincies, al is het dalingsritme in West-Vlaanderen ondertussen wel lager dan 1% (0,8%). De sterkste daling werd genoteerd in Vlaams- Brabant (6,3%). De gedetailleerde werkzoekendencijfers en werkzoekendengraden naar gemeenten (zie Arvastat) vestigen de aandacht op de grote verschillen qua werkloosheidsdruk.

De werkzoekendengraad bedraagt eind oktober 2019 5,9%, en is iets hoger voor mannen (6,0%) dan voor vrouwen (5,8%). Ter vergelijking: een jaar geleden, in oktober 2018, bedroeg de werkzoekendengraad 6,3%. VDAB definieert de werkzoekendengraad als het aantal NWWZ in de teller en de op dat moment meest recente beroepsbevolking (het aantal werkenden + het aantal NWWZ) in de noemer. Door het gebruik van administratieve gegevens over werkzoekenden wijkt de werkzoekendengraad onder andere af van de werkloosheidsgraad gebaseerd op de Enquête van de Arbeidskrachten (EAK) die zelfgerapporteerde informatie als basis neemt. De EAK hanteert ook een strengere definitie om als werkzoekende te worden geteld, zo moet men bijvoorbeeld binnen de twee weken met een nieuwe job kunnen starten.
West-Vlaanderen kent met 4,7% de laagste werkzoekendengraad, de provincie Antwerpen de hoogste (7,4%).

Aantal WZUA’s met 30% gedaald sinds december 2014

Eind oktober 2019 telt Vlaanderen 117.868 werkzoekenden met een werkloosheids- uitkeringsaanvraag (WZUA). Op jaarbasis betekent dit een daling van 6,2%.
Het aantal WZUA daalt ondertussen al 59 maanden op rij, sinds december 2014. Toen telde VDAB 171.421 WZUA, wat een eerste daling op jaarbasis was (-0,3%) na jaren van stijgende werkloosheid. De sterkste daling op jaarbasis werd genoteerd in juni en oktober 2018 en bedroeg 10,7%.

Sinds februari 2019 is het dalingsritme licht aan het vertragen en schommelt het rond de 7%. Vlaanderen telt ondertussen wel al ruim 50.000 werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag minder dan in december 2014. Het huidige aantal WZUA’s ligt zelfs lager dan in de periode van hoogconjunctuur voor het uitbreken van de economische crisis in 2008. In oktober 2007 telde VDAB met name 134.593 WZUA, oftewel 16.725 WZUA meer dan het huidige cijfer.

Bron: VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.