NL | FR | LU
Peoplesphere

De werkloosheidscijfers van het Brussels gewest: inflatie en Oekraïense werkzoekenden hebben beperkte impact op Brusselse werkloosheid.

Het Brussels gewest telt in november 86.160 werkzoekenden. Dat is een lichte stijging van 0,8% vergeleken met november vorig jaar. De jongerenwerkloosheid stijgt met 8,4%. Brussel telt 9.701 werkzoekenden onder de 25. De economische conjunctuur en de komst van Oekraïense vluchtelingen lijken de meest waarschijnlijke verklaring te zijn voor de stabilisatie van de werkloosheid, die 14 maanden onafgebroken daalde en zo historisch lage niveaus bereikte.

De sterkere toename van de werkloosheid bij de jonge werkzoekenden is dan weer grotendeels te wijten aan het grote aantal jongeren dat tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 ervoor koos om verder te studeren en zich pas de voorbije maanden kwam inschrijven als werkzoekende.

Lichte stijging van de totale werkloosheid, sterkere toename bij de Brusselse jongeren

Eind november telt het Brussels Gewest 86.160 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,0%. Dit komt neer op een lichte stijging op jaarbasis (+683 personen, +0,8%). Op maandbasis noteren we een daling van 1.995 personen (-2,3%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 25,1%.
Brussel telt 9.701 jonge werkzoekenden in november 2022, oftewel 749 personen meer dan een jaar geleden (+8,4%). De Brusselse werkloosheidscijfers nemen in beperkte mate toe. Dat komt enerzijds door de economische conjunctuur, die de vraag naar nieuwe arbeidskrachten doet afnemen, vooral door de gestegen loons- en energiekosten. Anderzijds zijn er vandaag 1.446 Oekraïense werkzoekenden ingeschreven bij Actiris, terwijl ze een jaar geleden maar met een honderdtal waren, wat het totale aantal werkzoekenden met ongeveer 1,6% doet stijgen.

De werkloosheidsgraad

Eind november 2022 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,0% (14,1% voor de mannen en 16,1% voor de vrouwen). In november 2021 bedroeg de werkloosheidsgraad 14,9%. De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind november 2022 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 86.160 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+683 personen, +0,8%). De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand november 8.301 personen (6.079 herinschrijvingen en 2.222 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 10.296 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 1.995 personen (-2,3%).

Belangrijkste kenmerken en evoluties van de werkloosheid – november 2022

Het Brussels Gewest telt 51.028 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 6.546 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 28.586 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven. In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 86.160 ingeschreven NWWZ in november 2022 waren er 12.783 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,8% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.701 jonge NWWZ, zijn er 2.301 gebruikers van het OCMW, hetzij 23,7%. We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 4,7%. We stellen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+1.138 personen, +21,0%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 7,8%.

Daling van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in november 2022, 6.037 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een daling is van 1,2% vergeleken met november 2021 maar het is nog altijd meer dan twee keer het aantal van november 2020. Ook zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” ligt het aantal lager dan in november 2021 (-8,4%) maar blijft het boven het aantal van november 2020 (+90,4%).
Waar we sinds vorig jaar het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen sterk hebben zien stijgen, is er deze maand een daling te bemerken. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met de vertraging van de economie veroorzaakt door de energie- en inflatiecrisis. Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een daling op van 9,6% t.o.v. de vorige maand en een daling van 5,2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Bron: Actiris, berekeningen view.brussel

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.