NL | FR | LU
Peoplesphere

2021: aantal Brusselse werkzoekenden stabiel vergeleken met begin coronacrisis.

Brussel telde in 2021 gemiddeld 88.780 werkzoekenden. Dat is evenveel als in 2020 en een lichte stijging van 0,8% vergeleken met 2019. Het Brussels Gewest telde eind december 87.295 werkzoekenden. Dat zijn er 3.291 minder dan in december 2020 (-3,6%). Sinds september 2021 blijft de Brusselse werkloosheid dalen dankzij de aantrekkende economie en de invoering en verlenging van steunmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht. De daling is nog groter bij jongeren. In december 2021 telden de 19 Brusselse gemeenten 8.980 werkzoekenden onder de 25. Dat zijn er 10% minder dan in december 2020, maar 2,9% meer dan in december 2019.

Over het hele jaar 2021 heeft Actiris rechtstreeks 60.222 werkaanbiedingen ontvangen, 88,4% meer dan vorig jaar en 71,8% meer dan in 2019. Een bemoedigende trend, die zowel verklaard wordt door het economisch herstel van de afgelopen maanden, als door een verbeterde registratie van vacatures.

In 2021 telde het Brussels Gewest jaarlijks gemiddeld 88.780 werkzoekenden, een aantal vergelijkbaar met dat van 2020 (-23 personen).
Hoewel het gemiddeld aantal werkzoekenden stabiel is gebleven ten opzichte van 2020, vertonen de eerste maanden van 2021 een toename op jaarbasis (+2,6% in januari, +3,0% in juni), terwijl vanaf september 2021 een aanzienlijke daling van de werkloosheidscijfers zichtbaar werd.
De stijging op jaarbasis die begin 2021 werd waargenomen, zette aanvankelijk de trend voort die eind 2020 te zien was: een stijging van de werkloosheidscijfers als gevolg van de verschillende effecten van de coronascrisis.
De economische verbetering die in de loop van 2021 werd waargenomen (toename van het aantal werkaanbiedingen en stijging van aanwervingen door werkgevers) heeft geleid tot een geleidelijke verbetering van de werkloosheidscijfers vanaf de tweede helft van 2021, als gevolg van een daling van de instroom in de werkloosheid in combinatie met een stijging van de uitstroom uit de werkloosheid, met name naar werk. In september was er een daling van het aantal werkzoekenden met 3,9% op jaarbasis, die zich in de laatste drie maanden van 2021 voortzette (-3,6% in december 2021). Uitgaande van de cijfers voor de tweede helft van 2021 is er dus een daling van de werkzoekendencijfers met 2.352 eenheden (of -2,6%).

De jongeren hebben in 2021 meer van het herstel geprofiteerd

Met een jaarlijks gemiddelde van 8.847 werkzoekenden jonger dan 25 jaar is de werkloosheid onder jongeren in Brussel in 2021 met 3,0% gedaald. Terwijl jongeren over het algemeen de eerste slachtoffers van de crisis zijn, profiteren zij anderzijds ook als eersten van het economisch herstel en de toename van het aantal aanwervingen. In tijden van economische groei komen jongeren in vergelijking met andere leeftijdsgroepen het snelst weer uit de werkloosheid.
In 2020 waren de cijfers voor de jeugdwerkloosheid sterker gestegen dan voor alle andere NWWZ (+7,5% in vergelijking met +0,9%). Begin 2021 stegen de jeugdwerkloosheidscijfers nog sterk (+6,9% in januari, +10,4% in maart, enz.), maar geleidelijk is de situatie van jongeren op de arbeidsmarkt verbeterd. De heropleving van de economische activiteit in 2021 kwam meer ten goede aan de jongeren, met een jaarlijkse daling van ongeveer 10% in de laatste vijf maanden van 2021.

De stijging van de werkloosheid in het Brusselse Gewest kan als “beperkt” worden beschouwd dankzij de verschillende steunmaatregelen die zowel op federaal als op gewestelijk niveau zijn genomen en verlengd. Het stelsel van tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en het moratorium op faillissementen hebben veel ontslagen en dus nieuwe werkzoekenden vermeden. Actiris verwacht dat het aantal ingeschrevenen voor haar diensten in het Brusselse Gewest zal toenemen zodra die steunmaatregelen beëindigd worden.

Stijging van het aantal rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen

Over heel 2021 heeft Actiris 60.222 werkaanbiedingen rechtstreeks ontvangen, een stijging van 88,4% ten opzichte van 2020 en van 71,8% ten opzichte van 2019. Ook als we de interimvacatures niet meerekenen, blijft het een aanzienlijk hoger aantal dan in 2020 (+46,0%) en 2019 (+26,0%).
Dit bemoedigende cijfer is zowel te danken aan het economisch herstel activiteit in 2021 als aan een verbeterde registratie van vacatures door Actiris. De vernieuwing van de website voor de registratie van de werkaanbiedingen (invoering van het uniek dossier voor werkgevers in 2020), kan een opwaarts effect hebben gehad op het aantal door Actiris geregistreerde vacatures, en dan met name interimvacatures.
Hoewel de gezondheidscrisis aanvankelijk het aantal ontvangen werkaanbiedingen sterk deed dalen, met name in bepaalde sectoren zoals de horeca en de handel, zien we in 2021 een aanzienlijke stijging van het aantal werkaanbiedingen in de sectoren horeca, handel, transport en bouw.

In de afgelopen negen maanden is het aantal door Actiris ontvangen vacatures aanzienlijk toegenomen. Voor de maand december is er (ondanks de verslechtering van de pandemie) nog steeds een toename van het aantal vacatures in vergelijking met zowel 2020 als 2019.

Sterke stijging van het aantal onrechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen wegens veranderde criteria voor automatische ontvangst voor werkaanbiedingen komende van de VDAB

Sinds november trekt Actiris werkaanbiedingen van VDAB binnen volgens bredere criteria dan daarvoor het geval was: geen beperking meer tot knelpuntberoepen, tot werkaanbiedingen langer geopend dan 40 dagen of tot werkplaats in het Brussels Gewest of de Rand. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal werkaanbiedingen dat via de VDAB is ontvangen in vergelijking met 2020 en 2019.
Het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief de via de VDAB en Forem en partnersites ontvangen werkaanbiedingen) is daardoor ook sterk gestegen.

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.