NL | FR | LU
Peoplesphere

Impact van coronavirus op klassieke werkloosheid in Brussels voorlopig beperkt. Toch 24% minder werkaanbiedingen sinds coronamaatregelen.

Actiris kreeg in de tweede helft van maart een kwart minder werkaanbiedingen van werkgevers. Dat is het gevolg van de gezondheidscrisis en de quarantainemaatregelen veroorzaakt door het coronavirus. In het begin van de maand steeg het aantal werkaanbiedingen nog op jaarbasis. Het effect van de uitgebroken crisis op de Brusselse werkloosheidscijfers blijft daarentegen voorlopig beperkt.

Eind maart telde het Brussels Gewest 88.508 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 15,7%. Dat is een daling van 979 personen in vergelijking met maart 2019 (-1,1%). Op dit moment zijn de gevolgen van de gezondheidscrisis op de Brusselse tewerkstelling vooral zichtbaar in de tijdelijke werkloosheid.

Actiris ontving in maart 2020 3.145 vacatures, een afname van 7,6% vergeleken met maart 2019. Er zijn wel grote verschillen tussen het begin en het einde van de maand: het aantal werkaanbiedingen nam in de eerste twee weken van maart nog toe met 4,4%, maar nam met bijna een kwart (24,1%) af in de weken die volgden op de uitbraak van het coronavirus en de richtlijnen om thuis te blijven.

Het aantal ontvangen werkaanbiedingen zakte het sterkst in de horeca, het onderwijs, bij de administratieve functies en in garages. Andere sectoren blijven voorlopig wel rekruteren: voor de handel en ondersteuning van verkoop kreeg Actiris in de tweede helft van maart meer dan 200 werkaanbiedingen. “Tijdens deze moeilijke en intense periode staan sommige sectoren onder druk en moeten ze snel kandidaten vinden voor hun vacatures. Ik nodig hen van harte uit om hun vacatures te taggen met #covid19 zodat we ze prioritair kunnen behandelen en zo, op ons niveau, bijdragen aan het redden van onze economie”, luidt het bij Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.

“We zien nog geen impact op de werkloosheidscijfers van de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus. Werkgevers die door de coronamaatregelen getroffen worden doen in eerste plaats beroep op tijdelijke werkloosheid. Hun personeel dat momenteel op non-actief staat, behoudt hun arbeidscontract en 70% van hun salaris, dat door de RVA gestort wordt. Dat toont aan dat ondernemingen zo snel mogelijk opnieuw een doorstart willen maken, hetzelfde niveau willen halen als voor de crisis en hun medewerkers opnieuw aan het werk willen zetten. Als de huidige crisis blijft duren, zullen we in de komende weken ongetwijfeld wel de impact op de klassieke werkloosheid beginnen zien”, zegt Brussels minister van Werk en Beroepsopleidingen Bernard Clerfayt.

Impact op klassieke werkloosheid voorlopig beperkt.

Het aantal Brusselse werkzoekenden blijft in vergelijking met vorige maand relatief stabiel. Eind maart 2020 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.508 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), een daling van 177 personen vergeleken met vorige maand (-0,2%). Vergeleken met vorig jaar bedraagt het verschil 1,1%.

De instroom in de klassieke werkloosheid stijgt voorlopig niet. Dat valt te verklaren door de tijdelijke werkloosheid waar veel werkgevers beroep op doen, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De laatste cijfers van het kabinet van federaal minister van Werk Nathalie Muylle maken gewag van meer dan 1 miljoen Belgen die een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid indienden.

Dat heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Bij tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering moeten werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand maart 8.928 personen (7.343 herinschrijvingen en 1.585 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 9.105 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 177 personen (-0,2%).

Eind maart 2020 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,7% (15,5% voor de mannen en 16,0% voor de vrouwen). In maart 2019 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,9%. De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 23,1%. Brussel telt 8.450 jonge werkzoekenden, 265 minder dan een jaar geleden (-3,0%).

De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2018 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,2% voor België in het geheel).

Het Brussels Gewest telt 57.596 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.188 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 25.724 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 88.508 ingeschreven NWWZ in maart 2020 waren er 11.652 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 13,2% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.450 jonge NWWZ, zijn er 1.947 gebruikers van het OCMW, hetzij 23,0%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met -4,8%. We stellen daarentegen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+763 personen, +17,2%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 4,6%.

Bron: Actiris – view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.