NL | FR | LU
Peoplesphere

Lichte stijging werkloosheid (+1,1%) en daling bij Brusselse jongeren. Aantal vacatures stijgt opnieuw in Brussel.

In juli 2021 ontving Actiris 4.752 werkaanbiedingen. Fors meer dan in juli 2020, al moet de stijging met voorzichtigheid bekeken worden, gezien de omvang van de coronacrisis en haar impact op de arbeidsmarkt in juli 2020. Het Brussels gewest telt 88.587 werkzoekenden, een stijging van 1,1% vergeleken met juli 2020. De jongerenwerkloosheid daalt met 7,7%.

Eind juli telt het Brussels Gewest 88.587 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,6%. Dit betekent een stijging van 959 personen (+1,1%) op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een stijging van 647 personen (0,7%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 20,3%. Brussel telt 7.512 jonge werkzoekenden in juli 2021, 628 personen minder dan een jaar geleden (-7,7%).

Dat de instroom in de klassieke werkloosheid voorlopig niet sterk stijgt wordt verklaard door het feit dat het effect van de Covid-19-crisis momenteel voornamelijk wordt geregistreerd in termen van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrechten. Vele werkgevers doen een beroep op tijdelijke werkloosheid, omdat hun activiteiten stilgevallen zijn na de dringende maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, oftewel in april, waren er ongeveer 1.135.000 tijdelijk werklozen in België, waaronder ongeveer 92.000 Brusselaars (ongeveer 27% van de Brusselse werknemers). Wat het overbruggingsrecht betreft, hebben in april ook ongeveer 388.000 zelfstandigen een overbruggingsrecht ontvangen, waaronder 49.000 Brusselaars (oftewel 57% van de zelfstandigen in Brussel).
Dit heeft als gevolg dat de klassieke werkloosheidscijfers voorlopig minder sterk variëren. Door middel van tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen immers massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind juli 2021 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,6% (14,9% voor de mannen en 16,3% voor de vrouwen). In juli 2020 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,4%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2019 van 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind juli 2021 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.587 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een stijging van 959 personen (+1,1%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juli 8.394 personen (7.293 herinschrijvingen en 1.101 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 7.747 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 647 personen (+0,7%).

Het Brussels Gewest telt 59.026 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 4.031 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 25.530 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 88.587 ingeschreven NWWZ in juli 2021 waren er 11.126 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 12,6% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 7.512 jonge NWWZ, zijn er 1.914 gebruikers van het OCMW, hetzij 25,5%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 2,2%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (- 818 personen, -16,9%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 14,0%.

Stijging van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in juli 2021, 4.752 werkaanbiedingen rechtstreeks. Dit is een stijging is van +78,6% vergeleken met juli 2020 en van +68,9% ten opzichte van juli 2019. Ook zonder rekening te houden met de WA van het type “Interim” blijft het een hoger aantal dan in juli 2020 (+9,5%), maar vergelijkbaar met juli 2019 (+2,3%).
Hoewel de gezondheidscrisis het aantal ontvangen WA aanzienlijk heeft doen dalen, met name in bepaalde sectoren zoals de horeca en de handel, is de laatste maanden opnieuw een aanzienlijke toename van het aantal WA geconstateerd.

De laatste maanden is het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen WA immers aanzienlijk toegenomen. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met een verbeterde registratie van het aantal interim-WA. In juli registreerde Actiris 2.035 ontvangen interim-WA, terwijl dit er vorig jaar nog 179 waren en 157 in juli 2019. De stijging van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen moet derhalve met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en weerspiegelt voorlopig slechts ten dele een reëel economisch herstel.
De toename van het aantal ontvangen WA kan echter ook worden verklaard door een geleidelijk herstel van de economische activiteit, bijvoorbeeld in de sectoren horeca en handel.

Het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief de via de VDAB en Forem en partnersites ontvangen werkaanbiedingen) is met 36,1% gedaald ten opzichte van vorige maand en met 22,1% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

 

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.