NL | FR | LU
Peoplesphere

Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt tonen daling van werkloosheidsgraad naar 6%.

De voorlopige resultaten voor de maandelijkse indicatoren op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, wijzen op positieve evoluties op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheidsgraad bij 20-64-jarigen wordt geschat op 70,9% en de werkloosheidsgraad zit opnieuw op een laag niveau met 6,0%.

Begin 2021 trad een nieuw Europees kaderreglement in voege. Dat zorgde voor aanpassingen aan de enquête. De werkgelegenheidsgraad van 2021 kan daarom niet zomaar vergeleken worden met de cijfers vóór 2021. Eén van de belangrijke wijzigingen: vanaf dit jaar worden personen in tijdelijke werkloosheid voor langer dan drie maanden niet meer bij de werkenden gerekend, maar bij de werklozen of inactieven, afhankelijk van de antwoorden op de vragen naar het zoeken naar werk en het beschikbaar zijn. Om de impact van deze gewijzigde behandeling van langdurig tijdelijk werklozen te illustreren berekenen we, naast de officiële werkgelegenheidsgraad ook een alternatieve werkgelegenheidsgraad, waarbij langdurig tijdelijk werklozen zoals vroeger ingedeeld worden bij de werkenden.

Sinds mei 2021 zien we dat het aantal langdurig tijdelijk werklozen sterk begint te dalen, waardoor het verschil tussen de officiële en alternatieve werkgelegenheidsgraad ook kleiner wordt. Voor de maand augustus, waar nog amper sprake is van langdurige tijdelijke werkloosheid, ligt de alternatieve werkgelegenheidsgraad met 71% nog slechts 0,1 procentpunt hoger dan de officiële.

Werkloosheidsgraad daalt naar 6%

De stijging van de werkloosheidsgraad in de maand juli heeft zich, op basis van deze voorlopige cijfers, niet doorgezet in de maand augustus. In augustus komt de schatting terug op het niveau te liggen van de maand juni met een werkloosheidsgraad van 6,0%. Merk op dat de steekproeven waarop de maandelijkse cijfers gebaseerd zijn veel kleiner zijn dan deze van de kwartaalcijfers en dat dit dus ook gepaard kan gaan met grotere steekproeffluctuaties. Net zoals bij de werkgelegenheidsgraad heeft de gewijzigde behandeling van tijdelijk werklozen vanaf 2021 ook amper nog een impact op de berekening van de werkloosheidsgraad. Ook hier zien we een verschil van amper 0,1 procentpunt tussen de officiële en alternatieve werkloosheidsgraad. Ook dit houdt logischerwijs verband met de sterke daling van het aantal langdurig tijdelijk werklozen.

Daling van aandeel thuiswerkers in juli zet zich nog niet verder door in augustus

In de maand juli zagen we voor het eerst een duidelijke impact van de versoepeling van de recente telewerkverplichting van overheidswege. De cijfers van augustus 2021 blijven stabiliseren op hetzelfde niveau van de maand ervoor. Het percentage van de werkende bevolking dat soms of gewoonlijk thuiswerkt wordt in de maand augustus geschat op 37,6%. Kijken we uitsluitend naar de loontrekkenden, dan gaat het om 33,6%.

Effect van vakantieperiodes op de arbeidsduur

Net zoals in de maand juli zien we voor de cijfers over arbeidsduur en afwezigheden in de maand augustus logischerwijs een sterk effect van de vakantieperiodes. Heel wat werkenden geven aan tijdens de referentieweek niet of minder gewerkt te hebben omwille van verlof, vakantie of feestdagen. Toch zijn het er een pak minder dan in de maand juli. Zo’n 780.000 werkenden was in augustus de volledige referentiemaand afwezig omwille van verlof, vakantie of feestdagen, terwijl het in de maand juli nog om 1.180.000 werkenden ging, ofwel een verschil van 34%. Ook het aantal personen dat wel gewerkt heeft, maar niet de volledige referentieweek ligt met 640.000 in augustus 28% lager dan in juli.

Dit effect van de vakantieperiode is ook zichtbaar in de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Deze wordt voor augustus geschat op 27,2 uur, tegenover 33 à 34 uur in de maanden waarin geen verlofperiodes vallen. We zien ook dat de gemiddelde arbeidsduur in augustus hoger ligt dan in de maand juli, toen die op 24,0 geschat werd.

Kijken we tot slot nog naar de evolutie van het aantal tijdelijk werklozen, dan zien we deze categorie ook in augustus nog verder krimpen. Afwezigheid wegens tijdelijke werkloosheid gedurende de volledige referentieweek komt nog amper voor (5000 werkenden) en ook het aantal dat voor een gedeelte van de referentieweek in tijdelijke werkloosheid was daalt verder tot nog zo’n 30.000 werkenden. Merk op dat het hier gaat om een andere groep dan deze van de langdurig tijdelijk werklozen waarvan sprake in het begin van dit bericht. Wanneer de totale onafgebroken duur van de tijdelijke werkloosheid maximaal 3 maanden bedraagt, dan worden tijdelijk werklozen, net zoals vroeger, nog steeds bij de werkenden gerekend.

Bron: Statbel

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.