NL | FR | LU
Peoplesphere

Tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt: de toestand in 2017.

In 2017 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,37% (1,44% in 2016). In totaal behalen of overschrijden 5 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2017 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

Voor alle organisaties samen stelt de BCAPH een lichte daling vast voor de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt in vergelijking met 2016 (- 0,07%). Toch evolueert de tewerkstellingsgraad weinig en blijft het nog ver onder het quotum van 3%.

De commissie wijdt de daling aan :

 • het met pensioen gaan van medewerkers met een handicap
 • de daling van het aantal rekruteringen bij het federaal openbaar ambt
 • de daling van 20%, over een periode van 9 jaar, van het totale aantal federale personeelsleden.

In haar evaluatierapport voor het jaar 2017, schetst het BCAPH vaststellingen en analyses op basis van gegevens over tewerkstelling van personen met een handicap, ingezameld bij de federale organisaties (deze gegevens werden gehaald uit het federale Infocenter). De Commissie richt zich tot de regering met 6 aanbevelingen om de aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt te verhogen.

Vijf federale organisaties bereiken of overstijgen in 2017 het quotum van 3% voor de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap:

 • het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid
 • het Ministerie van Defensie
 • de Regie der Gebouwen.

Zes aanbevelingen

De Commissie kiest ervoor om 6 concrete aanbevelingen te doen aan de regering, om de aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt verder te verbeteren:

 • De organisaties aanmoedigen om de dimensie ‘handicap’ te integreren in alle organisatorische aspecten en personeelsprocessen.
 • Doorgaan met de verbetering van de aanwervingskanalen
 • De controle op de raadplegingen van de wervingsreserves door de inspecteurs van Financiën evalueren. De BCAPH wil graag dat de Inspectie van Financiën jaarlijks een verslag richt aan de ministers belast met Begroting en Ambtenarenzaken, en aan de BCAPH.
 • Ervoor zorgen dat elke organisatie minstens jaarlijks bewustmakingsacties voert naar de medewerkers en het management om tewerkstelling van mensen met een handicap te bevorderen.
 • Een specifiek fonds oprichten om de redelijke aanpassingen van werkplekken in de federale overheid te financieren en om expertise in het domein van de redelijke aanpassingen te ontwikkelen.
 • Toelaten dat personen met een handicap hun tewerkstelling behouden of kunnen terugkeren naar het werk na een lange periode van werkonbekwaamheid. Alle mogelijke redelijke aanpassingen moeten worden bekeken voor wordt geconcludeerd dat behoud van tewerkstelling niet mogelijk is of vervroegde pensionering nodig is.

De Commissie wijst ook op de noodzaak van een sterk engagement van alle actoren, en vooral van de regering, om de voorwaarden in te voeren die de integratie van personen met een handicap bij het federaal openbaar ambt kunnen bevorderen.

Het evaluatieverslag 2017 van de BCAPH is in elektronische versie beschikbaar op Fedweb, het portaal van het federale personeel.

Bron : FOD Beleid en Ondersteuning

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.