NL | FR | LU
Peoplesphere

Zijn we meer van onze job gaan verwachten, of juist minder? Heeft de crisis de verwachtingen t.o.v. werk beïnvloed?

In een recente studie stelden Belgische jobsite StepStone & KU Leuven vast dat de coronacrisis bij een groot deel van de 1100 respondenten samenging met de wens om van werk te veranderen. Daarnaast gaven de respondenten ook aan dat de kwaliteit van hun werk verslechterde, en dat speelde een belangrijke rol in hun wens om elders werk te zoeken.Werknemers verwachten meer van hun job door COVID, maar werk op zich wordt niet belangrijker (KU Leuven).

Deze verwachtingen zijn door de coronacrisis belangrijker geworden

Opvallend genoeg lijkt corona ook onze kijk op werk lijkt te hebben beïnvloed. Globaal genomen zijn de respondenten méér van hun werk gaan verwachten. Dat beperkte zich niet tot één specifiek aspect van hun job, maar dit was het geval voor alle aspecten waar het werk aan dient te voldoen.

Voor 9 van de 10 ondervraagde aspecten steeg het belang ten opzichte van “voor corona” opvallend. Zo werd – wellicht niet verrassend – werk met een goede balans tussen werk en privé belangrijker voor maar liefst 80% van de respondenten, terwijl 71% werk met goede arbeidstijden belangrijker vond dan voorheen.

Ook een goed loon/inkomen krijgen werd belangrijker voor 60% van de bevraagden, terwijl werkzekerheid belangrijker werd voor 57% onder hen.

Jobinhoud, waaronder maatschappelijk nut, eveneens van groter belang

Daarnaast werd ook de inhoud van het werk als belangrijker ervaren. Zo vond 69% het belangrijker om werk te hebben waarin men de eigen capaciteiten kan benutten, en vond 68% het belangrijker om interessant werk te krijgen. Ook werk waarin men initiatief kan nemen (60%) en nuttig kan zijn voor de samenleving (56%) steeg in belangrijkheid.

‘De lat’ werd omwille van de ervaring met de verschillende golven van de coronacrisis dus hoger gelegd, en dat niet enkel met betrekking tot de werk-privé balans of werkuren, maar ook wat de arbeidsinhoud betreft.

Meer verwachtingen tegenover werk bij tijdelijk werklozen

Zijn er categorieën waarvoor deze gestegen verwachtingen meer gelden dan voor anderen? Opvallend was vooral de reactie van hen die omwille van COVID tijdelijk werkloos geweest waren.

Zij verwachten op alle vlakken meer van hun werk dan voorheen. Het is mogelijk dat de confrontatie met werkloosheid hen gevoelig heeft gemaakt voor de redenen waarom ze willen gaan werken. Zo benadrukken ze in sterkere mate het belang van het kunnen gaan werken én van een goed loon – naast het hebben van een goede arbeidsinhoud.

Is werken op zich dan ook belangrijker geworden?

Werd het daarom ook belangrijker om te kunnen werken? Hier lopen de meningen voor het eerst sterk uiteen.

Voor 56% van de respondenten is dit belang niet veranderd, voor 25% werd kunnen werken belangrijker, terwijl het voor 19% juist minder belangrijk werd. Het belang van te kunnen gaan werken is dus niet veranderd door de coronacrisis, maar de redenen ervoor wél: het werk moet aan meer eisen voldoen dan voorheen, zoals hierboven vermeld.

Wie meer verwacht van zijn/haar job, solliciteert ook (iets) sneller – vooral interessant werk & ontplooiing van belang bij beslissing

Vervolgens werd via regressieanalyse nagegaan of de gestegen verwachtingen samengaan met het zoeken naar ander werk. Respondenten die het door corona belangrijker vinden om te kunnen werken en respondenten die werkzekerheid belangrijker vinden dan vroeger, hebben iets vaker naar ander werk gezocht. Het is mogelijk dat hun werk daar (omwille van bv. tijdelijke werkloosheid) in iets mindere mate aan tegemoet kwam. Ook wie het loon als belangrijker ervaarde solliciteerde meer.

De grootste samenhangen werden echter vastgesteld met arbeidsinhoudelijke aspecten: vooral het belangrijker vinden van interessant werk en werk waarin je je capaciteiten kan benutten leek door te wegen in de beslissing om elders werk te zoeken. Dit sluit goed aan bij de conclusie van de vorige studie waarin werd vastgesteld dat de arbeidsinhoud een belangrijke rol speelt in de zogenaamde Great Resignation en de wens om te solliciteren naar ander werk.

 

Bron & Methodologie : StepStone – Deze studie werd uitgevoerd in samenwerking met Prof. Dr. Hans De Witte en dr. Anahí Van Hootegem (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven – Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- & Personeelspsychologie; WOPP-O2L) en dr. Ilke Grosemans (Faculteit Psychologie, Vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Open Universiteit in Heerlen). De gegevens werden verzameld door middel van een online enquête in februari 2022, aan het einde van de vijfde Coronagolf in België. De respondenten werden door StepStone uitgenodigd via email.

In totaal namen 1168 respondenten deel aan dit onderzoek (talen: 72% Nederlands en 28% Frans). De steekproef was voornamelijk hoogopgeleid (66,1 % diploma hoger onderwijs). Bedienden waren oververtegenwoordigd: 37% was bediende van hoger niveau of kaderlid, 31,6% was bediende van middenniveau, 20% bediende van lager niveau (bv. administratieve ondersteuning), en 11,1% arbeider. Ongeveer 66,2% werkte in de privésector, 24,5% in de publieke sector en 2,3% was zelfstandig ondernemer (6,7% antwoordde: ‘overig’). 46,5% van de respondenten waren mannen en 52,7% vrouwen. Jongeren waren iets ondervertegenwoordigd (14,2% was jonger dan 34 jaar); de meeste respondenten waren tussen 35 en 54 jaar (57,9%). De gemiddelde leeftijd was 47 jaar.
Bemerk dat het aantal respondenten dat ander werk wenst/zoekt wellicht oververtegenwoordigd werd in deze steekproef, omdat ze aangetrokken werden via een organisatie/jobsite die actief is in de rekrutering. De steekproef is dus niet noodzakelijk representatief voor de Belgische beroepsbevolking.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.