NL | FR | LU
Peoplesphere

Werkbare jobs zijn absolute prioriteit voor de Vlaamse sociale partners.

Ruim 250 HR-consultants, sectorconsulenten, preventieadviseurs … verzamelen op woensdag 29 maart 2023 in Brussel voor het event Werkbaar Werkt!, een initiatief van de Vlaamse vakbonden en werkgevers in de SERV en de Vlaamse overheid. Op deze dag wisselen de deelnemers ideeën en expertise uit over hoe ondernemingen te overtuigen en te ondersteunen om werk te maken van werkbaar werk.

Werkbaarheidsknelpunten zijn vaak gangmakers voor personeelsverloop of – uitval. Kwaliteitsvolle, werkbare jobs aanbieden is dus niet alleen goed voor de werknemers zelf, maar ook voor de ondernemingen. In een krappe arbeidsmarkt kan dat een cruciale factor zijn voor het imago en de kansen om competent personeel aan te trekken en te houden.

Caroline Copers, voorzitter SERV: “Werknemers brengen een belangrijk deel van hun leven door op de werkvloer. Het is dus evident dat we er alles aan doen om mensen zich goed in het vel te laten voelen op het werk en ervoor te zorgen dat ze niet overspannen of ziek worden door hun job. Het is belangrijk dat vakbonden én werkgeversorganisaties in deze post-COVID-tijd samen met de Vlaamse overheid hun schouders zetten onder werkbaar werk.”

Danny Van Assche, ondervoorzitter SERV: “Sensibiliseren is relevant maar niet genoeg. Werk- baar werk is een verhaal van werkgevers, werknemers, overheid en de vele dienstverleners. Hun expertise bundelen en de samenwerking stimuleren is nodig om tot meer werkbaar werk te komen. Voor de Vlaamse sociale partners is dit een absolute prioriteit om zo meer volledige loopbanen te realiseren.”

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk: ‘Iedereen verdient werk, maar eens te meer verdient iedereen een werkbare job, want werk is zoveel meer dan een loon alleen. Het geeft mij moed om te zien dat de sociale partners en de SERV samen met mij mee hun schouders zetten onder initiatieven die werkbaar werk mogelijk maken. Zo was werkbaar werk één van de vier pijlers van het Werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee dat we vorig jaar samen sloten. We geven daar vandaag concreet uitvoering aan met onder andere de verlenging van de werkbaarheidscheques en innovatieve projecten die de potentiële winsten van inzetten op werkbaar werk in kaart brengen op bedrijfsniveau.”

Samen ideeën en know how creëren over werkbaar werk

Het event Werkbaar Werkt! wil intermediairs bereiken en ondersteunen om ondernemingen aan te zetten tot actie voor werkbaar werk. Het gaat over HR-professionals, consultants, externe pre- ventie-adviseurs, medewerkers van sociale verzekeringsfondsen, sectorconsulenten en medewer- kers van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze intermediairs staan vaak in direct con- tact met werkgevers om het belang van werkbaar werk aan te kaarten. Zij zijn steeds op zoek naar overtuigende manieren om ondernemingen aan te zetten tot initiatieven voor meer werkbaar werk. Omdat ze veel van elkaar kunnen leren, zorgt dit event voor de nodige uitwisseling van goede praktijken en biedt het inspiratie en inzicht in wat kan werken en wat niet.

Werkdruk, burnout en werkstresspreventie in de spotlights

De meest recente Werkbaarheidsmeting van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid in 2019 gaf aan dat werkdruk- en werkstressklachten de grootste knelpunten zijn. Ruim een derde (37%) van de werknemers en zelfstandige ondernemers botsen hier tegenaan. Het is dan ook logisch dat dit event de spotlights zet op werkdruk en werkstress. Hoe staat Vlaanderen ervoor, hoe veranderen we van koers en hoe pak je werkstresspreventie best aan in een onderneming zijn enkele onder- werpen die in de key notes aan bod komen. In de workshops komen de deelnemers onder meer te weten hoe je burn-out bespreekbaar maakt in een onderneming (van opgefokt naar opgefikt), welke rol motiverend leiderschap speelt of welke kansen technologie zoals hololenzen, cobots en exo-skeletten biedt in functie van werkbare jobs. Meer info vind je in het programma.

Naar aanleiding van dit event krijgt de website www.werkbaarwerk.be een grondige make over. Je vindt er voortaan heel concrete tips om te sleutelen aan je eigen werkbaar werk of je steentje bij te dragen aan het werk van je werknemers, collega’s of teamleden. Daarnaast kan je ook de werk- baarheidscijfers raadplegen, is er een module om trainingen te geven over aspecten van werk- baar werk en vind je een wegwijs in mogelijkheden voor financiering (o.a. werkbaarheidsche- ques), advies en opleiding. Deze website wil iedereen die op zoek is naar informatie over werk- baar werk met tips en informatie ondersteunen. De inhoud is gebaseerd op de wetenschappelijke expertise van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid.

Nieuwe werkbaarheidscijfers in aantocht

Om de vinger aan de pols te houden ontwikkelde de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid de Werk- baarheidsmonitor die de evolutie in de kwaliteit van de jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt in kaart brengt. Dat gebeurt al met een vaste regelmaat sinds 2004 voor de werknemers en sinds 2007 voor de zelfstandige ondernemers.
De voorbije twee maanden viel de nieuwe werkbaarheidsenquête in de bus van 40 000 werkne- mers en 12 000 zelfstandige ondernemers in Vlaanderen. Intussen komen de resultaten binnen en kan de wetenschappelijke verwerking beginnen. Hoe het zit met het werkplezier en leermoge- lijkheden, werkstressklachten en knelpunten om arbeid en gezin met elkaar te combineren anno 2023 komen we tegen eind dit jaar te weten.

 

Bron: Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.