NL | FR | LU
Peoplesphere

Tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: de vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 65,9% van de onderbrekingsuitkeringen.

In september 2019 werden in totaal 245.831 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 4.806 minder dan in september 2018 (-1,9%). Het gaat om 105.030 uitkeringen voor tijdskrediet (42,7%), 88.870 voor thematische verloven (36,2%) en 51.931 uitkeringen (21,1%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (97.348 eenheden, d.i. 62,0%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (69.295 eenheden, d.i. 78,0%).

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 4.637 en 5.343 eenheden (d.i. -4,2% en -9,3%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 6,2% (+5.174 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +4.537 eenheden of +7,0% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +638 en -1 eenheden, d.i. +3,4% en -0,3%.

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 162.024eenheden, d.i. 65,9%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 78.533 (74,8%) van de gevallen t.o.v. 55.803 (62,8%) bij de thematische verloven en 27.688 (53,3%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 19.235 of 7,8% van de gevallen (4.204 of 4,0% bij het tijdskrediet, 12.870 of 14,5% bij de thematische verloven en 2.161 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in september 2019 echter toe met 1,2% op jaarbasis (+227) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 2,2% (-3.626).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10, het nieuwe stelsel binnen het ouderschapsverlof, bedraagt 2.652.

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In september 2019 ging het om 159.651 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,9%) tegenover 86.180 mannelijke (35,1%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in september 2019 gaat het om 173.772 uitkeringstrekkers (70,7%) tegenover 60.729 in het Waals en 11.330 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 24,7% en 4,6%).

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA- ontvangt. In september 2019 gaat het om 16.211 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 9.666 in het kader van het tijdskrediet, 5.569 bij thematische verloven en 976 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in september 2019 46.545 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 28,6% op jaarbasis.

Bron: RVA

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.