NL | FR | LU
Peoplesphere

Verspreiding van het coronavirus: alle betrouwbare bronnen die nuttig kunnen zijn voor de ondernemingen.

De Belgische overheid volgt de impact van de van dichtbij op. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt de Belgische ondernemingen om heel aandachtig en proactief te zijn met betrekking tot de maatregelen die ze moeten nemen in geval de productie is verstoord, om eventuele verspreiding op de werkvloer te voorkomen of wanneer een werknemer besmet is. Dit is een overzicht van de beschikbare informatiebronnen en de mogelijke gevolgen voor bedrijven.

Net als de maatregelen die werkgevers kunnen nemen in geval de productie is verstoord, om eventuele verspreiding op de werkvloer te voorkomen of wanneer een werknemer besmet is.

1. Informatie over gezondheidsrisico’s en reisadviezen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bundelt alle informatie over het coronavirus op deze website.
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid volgt de ontwikkelingen op de voet en biedt alle beschikbare informatie aan op deze website.
U kan de reisadviezen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken hier raadplegen.
Neem contact op met uw preventiedienst bij vermoeden van besmetting!

De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om de gezondheidsrisico’s te monitoren, te evalueren en desgevallend actie te ondernemen. Indien u meent dat er besmettingsgevaar is, neemt u best zo spoedig mogelijk contact op met uw preventieadviseur-arbeidsarts, die u kan bijstaan om preventieve maatregelen te treffen.

Kan ik werknemers die terugkomen van getroffen gebieden de toegang tot de werkplek ontzeggen?

De werkgever kan niet beslissen om een werknemer in quarantaine te plaatsen. Deze bevoegdheid komt toe aan de overheid.

Indien de werkgever de werknemer de toegang tot de arbeidsplaats wil ontzeggen, louter omdat hij op reis is geweest in een getroffen gebied, kan dit gezien worden als een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. Bovendien zal de werkgever het loon moeten doorbetalen.

Enkel in het geval dat de werknemer symptomen vertoont, is het raadzaam hem zo spoedig mogelijk door te verwijzen naar de arbeidsarts. De werkgever heeft op dat moment de verantwoordelijkheid om besmetting in de onderneming te voorkomen. De arbeidsarts zal dan samen met de huisarts bekijken of er volgende stappen nodig zijn.

We raden aan om in geval van twijfel steeds in overleg te treden met de betrokken werknemer(s) en steeds ook het advies van de arbeidsarts in te winnen. Pragmatische oplossingen zoals tot thuis- of telewerk kunnen een oplossing zijn.

2. Informatie over economische risico’s

De Taskforce van de Federale Overheidsdienst Economie beoordeelt de impact van het coronavirus 2019-nCoV op de activiteiten van onze Belgische bedrijven. De FOD Economie zal de economische gevolgen voor de handelsbetrekkingen tussen België en China en de impact van COVID-19 in kaart brengen. Van zodra deze informatie beschikbaar is, bezorgen we u via dit kanaal ook de weblink.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en minister van werk Nathalie Muylle hebben gemeld dat Belgische bedrijven die rekenen op toevoer uit de getroffen regio’s, een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien ze het verband kunnen aantonen tussen het coronavirus en die overmacht.
De tijdelijke werkloosheid kan ook ingeroepen worden voor werknemers van bedrijven gevestigd in België die zijn gestrand in het buitenland of na terugkomst uit een besmette regio voor een bepaalde tijd in quarantaine worden geplaatst.

Het louter preventief weren van werknemers die terugkeren uit een verblijf uit het buitenland en die niet door de overheid onder quarantaine werden geplaatst, zal niet beschouwd worden als een overmachtssituatie. Het louter feit dat de werknemer terugkeert uit China, zonder dat er concrete aanwijzingen zijn van een besmettingsgevaar, kan niet ingeroepen worden om deze werknemer tijdelijk werkloos wegens overmacht te stellen. Dit geldt ook in geval van terugkeer uit een ander gebied waar de ziekte zich verspreid heeft.

Indien een werknemer wordt gehospitaliseerd in het buitenland, valt dit niet onder tijdelijke werkloosheid, maar is de werknemer arbeidsongeschikt. In dit geval is de werkgever eraan gehouden het gewaarborgd loon te betalen volgens de geldende bepalingen. Als de ongeschiktheid langer dan één maand aanhoudt, valt de werknemer volledig onder de ziekteverzekering.

De werkgever die de overmacht inroept, moet daar zo snel mogelijk elektronisch aangifte van doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Als reden moet hij ‘CORONAVIRUS’ opgeven. Klik hier voor meer informatie over de overmachtsprocedure bij tijdelijke werkloosheid.

 

Bron: VBO

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.